ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 17 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao toàn tỉnh năm 2017 đã hoàn thành cả về số lượng và chất lượng tuyển chọn và gọi 1.400 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu và 154 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đạt 85,56% chỉ tiêu Chính phủ giao. Việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các thông tư, hướng dẫn. Các địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu, trang trọng, tình nghĩa và thực hành giao quân nhanh gọn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân vẫn còn một số điểm hạn chế, thiếu sót, tồn tại đó là: một số địa phương chưa phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị, chưa nắm và quản lý chặt chẽ nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành có lúc chưa chặt chẽ, sự kiểm tra giám sát chưa được thường xuyên; trách nhiệm chuyên môn của một số cán bộ (nhất là cấp xã, phường) chưa được phát huy; việc quản lý danh sách sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc hết thời gian một khóa học chưa được cập nhật đầy đủ kịp thời; công tác xét duyệt miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự chưa chặt chẽ; xác minh và kết luận lý lịch còn sơ sài chưa đầy đủ nội dung theo yêu cầu; công tác sơ tuyển sức khỏe các địa phương tổ chức triển khai thực hiện chưa nghiêm túc; công tác bình cử công khai tiến hành tổ chức từ cơ sở, thôn, ấp, khu phố thực hiện chưa chặt chẽ, tính minh bạch công bằng chưa cao. Công tác chuẩn bị Hội trại tòng quân đã được nâng lên cả về nội dung, hình thức. Tuy vậy, vẫn chưa thực sự gắn công tác tuyên truyền, vận động mang tính chất giáo dục cao, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tạo ấn tượng tốt đẹp thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2014 và một số nghị định, thông tư, hướng dẫn mới. Dự báo chỉ tiêu Chính phủ giao cho tỉnh tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 bằng hoặc cao hơn năm 2017 và dự kiến thời gian giao, nhận quân từ ngày 14 tháng 02 năm 2018 đến ngày 24 tháng 02 năm 2018, do đó công tác tuyển quân năm 2018 của các địa phương sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (gọi chung là gọi công dân nhập ngũ) năm 2018 đúng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2014 và các thông tư, hướng dẫn thực hiện chặt chẽ, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, giao quân đủ chỉ tiêu về số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối. Mỗi huyện, thành phố phải tuyển chọn được từ 2% trở lên là đảng viên trong tổng số thanh niên nhập ngũ so với chỉ tiêu giao quân, nếu đảng viên chưa chính thức phải được kết nạp trước 06 tháng (tính đến ngày giao quân), phấn đấu các huyện, thành phố có 40- 50% đảng viên chính thức trong số đảng viên nhập ngũ.

2. Theo nhiệm vụ được phân công từng thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chịu trách nhiệm trước Hội đồng nghĩa vụ quân sự và UBND cùng cấp về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 theo địa bàn phụ trách. Có kế hoạch theo dõi, văn bản chỉ đạo cùng ngành cấp dưới và bám sát cơ sở ngay từ đầu, để giúp đỡ trong các bước tổ chức thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Chỉ đạo các ngành trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp thực hiện tốt việc nắm nguồn trong khâu xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, thực hiện bình cử, công khai, dân chủ, bảo đảm chất lượng tuyển quân với phương châm “giao người nào, chắc người đó, không có bù đổi”. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trước hết phải ưu tiên về chất lượng, tuyển chọn những công dân có tiêu chuẩn chính trị, đạo đức tốt, những công dân có trình độ học vấn theo thứ tự chọn từ cao đến thấp, tuyển hết đại học, cao đẳng đến trung cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu thiếu thì chọn đến lớp 8/12 đối với địa phương khó khăn về chỉ tiêu (riêng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên); tuyển từ độ tuổi cao xuống độ tuổi thấp, tránh trường hợp bỏ sót nguồn nhập ngũ dẫn đến khó khăn cho những năm sau.

3. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự, UBND cùng cấp trong công tác triển khai, điều hành, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp để tổ chức thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng cao hơn năm 2017. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của cấp mình, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước, đúng quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ, đặc biệt thực hiện nghiêm túc chủ trương “3 bình cử, 4 công khai”, cấp xã, phường, thị trấn phải xác minh làm rõ số công dân có trình độ học vấn thấp, không để công dân lợi dụng quy định này để trốn, tránh nghĩa vụ quân sự. Công tác tuyển chọn phải kết hợp với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện công bằng xã hội. Kịp thời tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, đề xuất với UBND cùng cấp giải quyết.

4. Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nhất là cơ quan quân sự để tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp tổ chức thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, cung cấp nguồn xét tuyển gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP- BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư số 50/2012/TT-BCA ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Đồng thời theo dõi và thống nhất quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, quản lý chặt công dân trong thời gian tổ chức khám sức khỏe và khi phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho đến ngày giao quân, cùng cơ quan quân sự tham mưu cho UBND cùng cấp xử lý nghiêm những công dân vi phạm các quy định về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe, gọi nhập ngũ, đúng các quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu). Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh (nếu để lọt người không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự...vào quân đội, Công an).

5. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục các huyện, thành phố, thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Tiến hành phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về học vấn công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 đến 25 tuổi và số công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ từ 26 đến hết 27 tuổi, báo cáo UBND các cấp để phục vụ công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng học vấn trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

6. Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, phối hợp với cơ quân sự cùng cấp tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; thành lập hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, có đủ phương tiện khám sức khỏe theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về việc quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công an - Bộ Y tê hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức xét nghiệm ma túy “4 trong 1”, HIV đúng theo thông tư, hướng dẫn; chọn hết số công dân có sức khỏe loại 1, 2 đến loại 3, nhưng chú ý chọn những người có sức khỏe tốt (riêng thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân chọn công dân có sức khỏe loại 1, loại 2). Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh (nếu công dân nhập ngũ bị trả về vì lý do không đủ sức khoẻ).

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới chuyên ngành thuộc quyền xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; đồng thời phối hợp Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2014 và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2018 bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp thời gian của từng địa bàn dân cư, để nhân dân và công dân trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

8. Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự các cấp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp mình tổ chức “Hội trại tòng quân” nhằm giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống địa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên đối với Tổ quốc, đồng thời tạo sự đồng thuận của nhân dân, kết hợp công tác tuyên truyền và tổ chức hội trại khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ; bằng hình thức, nội dung phong phú thích hợp, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao, nhưng phải thực sự tiết kiệm.

9. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, căn cứ vào nội dung Chỉ thị này và tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình để có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu 11/CT-UBND Ngày ban hành 17/03/2017
Ngày có hiệu lực 17/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Mục lục

Mục lục

Close