TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 191/2003/CT-CA

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NGÀNH TÒA ÁN.

Trong thời gian qua, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành Tòa án nhân dân đã từng bước đi vào nề nếp, quan điểm bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ được quán triệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xét xử và các nhiệm vụ khác của ngành, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu chung vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động này còn những hạn chế, bất cập, có nơi, có lúc chưa được sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo. Cá biệt có địa phương chưa thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Để khắc phục những tồn tại, những hạn chế trên đây, nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành và các mục tiêu chung vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Đồng thời để triển khai Thi hành Quyết định số 19/2002QĐ-TTG ngày 21/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ “phê duyệt chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010”; Thông báo số 117/TB ngày 08 – 8 – 2003 của Văn phòng Chính phủ thông báo về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại buổi làm việc với Ủy ban quốc gia vỉ sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ thị:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nữ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, tạo ra sự chuyển biến mới trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành Tòa án nhân dân.

Các Tòa án nhân dân cấp tỉnh chưa thành lập Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành Tòa án nhân dân ở địa phương mình thì cần tiến thành lập ngay theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/TT-UBQG ngày 20/3/1998 của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam.

2. Vụ Tổ chức, Cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trong ngành Tòa án nhân dân xây dựng quy hoạch cán bộ, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ công chức nữ. Các quy hoạch này được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực trạng đội ngũ cán bộ công chức nữ của từng đơn vị, đồng thời có các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm sự phát triển cân đối về giới trong cơ cấu cán bộ lãnh bộ cũng như chuyên môn của từng đơn vị.

3. Cá nhân, đơn vị tổ chức trong ngành Tòa án nhân dân thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân.

4. Trong hoạt động xét xử và các hoạt động chuyện môn khác, các đơn vị trong ngành Tòa án nhân dân cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, đặc biệt là trẻ em gái, góp phần thực hiện mục tiêu chung vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

5. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân có trách nhiệm hướng dẫn các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục kiện toàn hoặc thành lập Ban vì sự tiến bộ  của phụ nữ ở những Tòa án chưa thành lập, hướng dẫn phương pháp, hình thức hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành Tòa án nhân dân để làm tốt chức năng tham mưu, giúp thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ở đơn vị mình góp phần cùng ngành Tòa án nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

6. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân phối hợp với Viện khoa học xét xử và các đơn vị có liên quan nghiên cứu về giới, đặc thù nghề nghiệp và sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân để đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân.

7. Vụ Kế họach – Tài chính phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ có trách nhiệm hướng dẫn việc sử dụng kinh phí cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân theo hướng dẫn của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

8. Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tòa án nhân dân phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân hướng dẫn việc bình xét thi đua khen thưởng hàng năm trong đó có nội dung hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong cơ quan, đơn vị đó.

9. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quán triệt Chỉ thị này đến cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị mình, phối hợp với cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Nữ công, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đẩy mạnh hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, động viên tạo điều kiện để phụ nữ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, làm tròn trách nhiệm với gia đình và xã hội. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, thì báo cáo kịp thời cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao để xem xét, giải quyết.

Giao cho Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân hướng dẫn, định kỳ kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao./.

  

 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN
 DÂN TỐI CAO
  
Nguyễn Văn Hiện

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 191/2003/CT-CA về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Chánh án Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu 191/2003/CT-CA Ngày ban hành 18/09/2003
Ngày có hiệu lực 18/10/2003 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tòa án nhân dân tối cao Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Chỉ thị 191/2003/CT-CA về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Chánh án Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Mục lục

Mục lục

Close