VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11032/VPCP-CN
V/v dự thảo Tờ trình của chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11634/BGTVT-ĐTCT ngày 16 tháng 10 năm 2017) về nội dung tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện Tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; đồng thời, thừa ủy của Thủ tướng Chính phủ báo cáo tại phiên họp thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vào ngày 18 tháng 10 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TP, TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/10/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 11032/VPCP-CN năm 2017 về việc dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông của Văn phòng Chính phủ ngày 17/10/2017

Số hiệu 11032/VPCP-CN Ngày ban hành 17/10/2017
Ngày có hiệu lực 17/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 11032/VPCP-CN năm 2017 về việc dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông của Văn phòng Chính phủ ngày 17/10/2017
Mục lục

Mục lục

Close