VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13015/VPCP-CN
V/v báo cáo một số thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 04 tháng 10 năm 2017

Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công an;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 12288/BGTVT-VP ngày 31 tháng 10 năm 2017) về một số thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 04 tháng 10 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ đã xem xét nội dung báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên về một số thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 04 tháng 10 năm 2017 (gồm: Tư vấn Egis International của Pháp đề xuất tạo hành lang đường thủy Đông-Tây và Nam-Bắc; nếu tất cả các dự án sân bay, cảng được phê duyệt, Việt Nam sẽ có hệ thống sân bay và cảng nước sâu nhiều nhất thế giới; việc kêu gọi đầu tư dự án sân bay An Giang và việc mua bán thông tin cá nhân, gần đây là mua bán thông tin hành trình chuyến bay nội địa).

2. Giao Bộ Giao thông vận tải:

a) Tiếp tục tổ chức rà soát, hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải hàng không đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó có cảng hàng không sân bay; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng sân bay An Giang phù hợp với quy hoạch phát triển cảng hàng không, sân bay đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

b) Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, khai thác, sử dụng hệ thống cảng biển; đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải để đảm bảo phát triển hệ thống cảng biển bền vững.

3. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh các vụ việc khai thác, sử dụng trái pháp luật thông tin về nhân thân hành khách đi tàu bay tại Việt Nam; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Quốc phòng;
- Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, NC, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 13015/VPCP-CN về báo cáo thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 04 tháng 10 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 13015/VPCP-CN Ngày ban hành 06/12/2017
Ngày có hiệu lực 06/12/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 13015/VPCP-CN về báo cáo thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 04 tháng 10 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close