BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17583/QLD-KD
V/v thuốc chứa hoạt chất L-Asparaginase điều trị ung thư

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các công ty xuất nhập khẩu thuốc.
(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

Hiện nay, Cục Quản lý Dược nhận được phản ánh của một số bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc thiếu thuốc có chứa hoạt chất L-Asparaginase để điều trị ung thư cho người bệnh.

Để đảm bảo cung ứng đủ thuốc có chứa hoạt chất L-Asparaginase đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của bệnh viện, Cục Quản lý Dược đề nghị:

1. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn có nhu cầu sử dụng thuốc chứa hoạt chất L-Asparaginase chủ động liên hệ với các công ty nhập khẩu để kịp thời đặt hàng, lập dự trù.

2. Các công ty xuất nhập khẩu thuốc hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh lập dự trù đối với thuốc chứa hoạt chất L-Asparaginase theo quy định, khẩn trương tổng hợp nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh và lập Hồ sơ nhập khẩu thuốc này gửi về Cục Quản lý Dược. Khi nhận được Hồ sơ nhập khẩu, Cục Quản lý Dược sẽ ưu tiên xem xét giải quyết và cấp giấy phép nhập khẩu ngay sau khi hồ sơ đạt yêu cầu để đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của bệnh viện.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 17583/QLD-KD năm 2018 về thuốc chứa hoạt chất L-Asparaginase điều trị ung thư do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu 17583/QLD-KD Ngày ban hành 13/09/2018
Ngày có hiệu lực 13/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 17583/QLD-KD năm 2018 về thuốc chứa hoạt chất L-Asparaginase điều trị ung thư do Cục Quản lý Dược ban hành
Mục lục

Mục lục

Close