BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5077/KBNN-THPC
V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác thu NSNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế và để phối hợp trong công tác thu nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) hướng dẫn một số nội dung sau:

1. KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn thuộc 05 hệ thống ngân hàng thương mại là Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, MBBank theo hướng dẫn tại Điểm 1 Công văn số 3265/KBNN-THPC ngày 09/7/2018 của KBNN về việc mở tài khoản chuyên thu của các đơn vị KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện; Thông báo và cập nhật danh sách tất cả các tài khoản (bao gồm cả tài khoản chuyên thu và tài khoản thanh toán) của đơn vị mình đến các cơ quan thu trên cùng địa bàn và các ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản (bao gồm các tài khoản chuyên thu của đơn vị KBNN mở tại tất cả các ngân hàng thương mại, không chỉ riêng ngân hàng thương mại được thông báo) để hướng dẫn người nộp thuế khi làm thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

2. KBNN cấp tỉnh có văn bản đề nghị tất cả các chi nhánh ngân hàng thương mại (thuộc 05 hệ thống ngân hàng thương mại nêu trên) trên địa bàn (bao gồm cả những chi nhánh có tài khoản chuyên thu/tài khoản thanh toán và những chi nhánh không có tài khoản chuyên thu/tài khoản thanh toán) thực hiện thu ngân sách nhà nước vào tài khoản chuyên thu/tài khoản thanh toán của các đơn vị KBNN mở tại chi nhánh ngân hàng thương mại cùng hệ thống.

3. Các đơn vị KBNN tuyên truyền và đặt biển báo, chỉ dẫn về địa điểm đặt POS và chấp nhận thanh toán thẻ ATM tại trụ sở KBNN để người nộp thuế có thể nộp ngân sách nhà nước qua máy chấp nhận thẻ (POS) khi đến làm thủ tục nộp tiền.

4. KBNN cấp tỉnh thông báo đến các đơn vị KBNN trực thuộc mẫu Giấy chứng nhận nộp tiền phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, sử dụng trong cung cấp dịch vụ thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua dịch vụ bưu chính công ích do các đơn vị thành viên trực thuộc của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là các Bưu điện tỉnh, thành phố cấp (kèm theo văn bản số 3961/BĐVN-TCBC ngày 07/9/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) để phối hợp thu ngân sách nhà nước.

Đề nghị Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Kho bạc Nhà nước để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan; (để p/h)
- Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV, MB; (để p/h)
- Cục KTNN; (để p/h)
- Lưu: VT, THPC (76 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Huệ

 

TỔNG CÔNG TY
BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3961/BĐVN-TCBC
V/v thông báo mẫu giấy chứng nhận nộp tiền phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Kho bạc Nhà nước;
- Cục Cảnh sát Giao thông;

- Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Công an các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ, khoản 19 Điều 7a về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có trách nhiệm thông báo, tổ chức việc in và quản lý Giấy chứng nhận nộp tiền phạt hoặc xác nhận nộp tiền phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg ngày 03/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) là doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ thỏa thuận hợp tác số 69/TTHT-C67-BĐVN ngày 15/6/2016 giữa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Cục Cảnh sát Giao thông về việc triển khai việc thu nộp hộ tiền phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông đường bộ tới tay công dân theo yêu cầu;

Căn cứ văn bản số 696/C67-P1 ngày 27/02/2017 của Cục Cảnh sát giao thông về việc xử lý một số vướng mắc trong thực hiện việc thu, nộp tiền phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ tới tay công dân qua Bưu điện.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xin thông báo mẫu giấy chứng nhận nộp tiền sử dụng trong cung cấp dịch vụ thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua dịch vụ bưu chính công ích do các đơn vị thành viên trực thuộc của Tổng công ty là các Bưu điện tỉnh, thành phố cấp theo mẫu đính kèm.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an các tỉnh, thành phố, Kho bạc Nhà nước trong việc thu nộp hộ tiền phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ tới tay công dân theo yêu cầu, góp phần cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Bưu điện tỉnh, thành phố (để t/h);
- Ban TCBC, DVBC, TCKT (để t/h);
- Lưu VT, TCBC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Thị Lan Hương

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5077/KBNN-THPC năm 2018 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác thu ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước ban hành

Số hiệu 5077/KBNN-THPC Ngày ban hành 18/10/2018
Ngày có hiệu lực 18/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Kho bạc nhà nước Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5077/KBNN-THPC năm 2018 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác thu ngân sách nhà nước do Kho bạc Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close