BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5172/BCT-QLTT
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền (sau đây gọi tắt là Chỉ thị). Để chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền vi phạm các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng và góp phần từng bước thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các đơn vị chức năng thuộc Bộ khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường khẩn trương rà soát, thu thập thông tin, nắm chắc địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Xây dựng phương án xử lý ngay việc bày bán mỹ phẩm, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại các chợ đầu mối, chợ sinh viên, chợ đêm, các điểm bán hàng xách tay trên các tuyến phố trung tâm thương mại, tuyến phố bán thuốc y học cổ truyền.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị thuộc Sở và các lực lượng chức năng địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn diện việc cấp phép, quản lý các cơ sở, hộ kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trên cơ sở bám sát kế hoạch, chương trình công tác trong năm; đặc biệt tập trung thanh tra, kiểm tra hoạt động thương mại điện tử nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền về chất lượng hàng hóa, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, điều kiện kinh doanh.

- Tăng cường và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm; nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống, tố giác; lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả, không bảo đảm chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

- Tăng cường quản lý giám sát về điều kiện hoạt động thương mại điện tử các mô hình kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số để kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả nói chung, các nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền nói riêng.

- Trên cơ sở kế hoạch, chương trình công tác năm, bám sát các nội dung Chỉ thị thuộc phần trách nhiệm của Bộ Công Thương, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Cục Quản lý thị trường để thanh tra, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thương mại điện tử buôn bán hàng lậu, hàng giả, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền.

3. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng liên quan đến giá, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa và các kiến nghị khác có liên quan thuộc nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền của các tổ chức, cá nhân và có biện pháp xử lý hoặc đề xuất chuyển cơ quan xử lý vi phạm theo thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tổng hợp, công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền là hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên trang mạng thông tin điện tử của Cục theo quy định pháp luật.

4. Cục Quản lý thị trường

- Đôn đốc, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ Công Thương.

- Làm đầu mối phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công Thương; hàng Quý tổng hợp kết quả chung trình Bộ trưởng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Công Thương, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các đơn vị thuộc Bộ và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố (Chi cục Quản lý thị trường) xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị, tổ chức thực hiện đúng các nội dung chỉ đạo đề ra. Kế hoạch triển khai, thực hiện của các đơn vị gửi về Bộ Công Thương (qua Cục Quản lý thị trường gồm bản chính, ký, đóng dấu; file mềm gửi về hộp thư điện tử [email protected]) trước ngày 15/7/2018./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Thứ trưởng Đặng Hoàng An (để chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng (để biết và chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố (phối hợp chỉ đạo);
- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường (để phối hợp và thực hiện);
- Lưu VT, QLTT.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 5172/BCT-QLTT năm 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 5172/BCT-QLTT Ngày ban hành 29/06/2018
Ngày có hiệu lực 29/06/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 5172/BCT-QLTT năm 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close