ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 637/UBDT-KHTC
V/v góp ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 8381/BTC-TCHQ ngày 23/6/2017 của Bộ Tài chính về việc đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan. Sau khi nghiên cứu Dự thảo Tờ trình Chính phủ, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Thống nhất về bố cục, nguyên tắc xây dựng, nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ do Bộ Tài chính soạn thảo.

2. Góp ý nội dung dự thảo Nghị định

Các nội dung đề nghị sửa Nghị định 08/2015/NĐ-CP trên cơ sở Nghị định số 134/2016/NĐ-CP: Tại Điều 36a. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 134, đề nghị áp dụng theo phương án 2.

“1. Hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm gia công nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, gồm:

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu. Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã xuất khẩu tương ứng với sản phẩm gia công không nhập khẩu trở lại phải chịu thuế xuất khẩu theo mức thuế suất của nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu.

Hàng hóa xuất khẩu để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên bao gồm phế liệu, phế phẩm kim loại, sản phẩm khác có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa xuất khẩu để gia công thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế xuất khẩu.”

So với phương án 1, quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng xuất khẩu tài nguyên khoáng sản thô dưới hình thức xuất khẩu để gia công trốn thuế xuất khẩu, sau đó nhập sản phẩm về và trốn thuế nhập khẩu, khuyến khích thực hiện chế biến sâu đến các sản phẩm cuối cùng của nguyên liệu là tài nguyên, khoáng sản.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc gửi đến Quý Bộ để tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo Thông tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CNUB (b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 637/UBDT-KHTC năm 2017 góp ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu 637/UBDT-KHTC Ngày ban hành 07/07/2017
Ngày có hiệu lực 07/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ủy ban Dân tộc Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 637/UBDT-KHTC năm 2017 góp ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành
Mục lục

Mục lục

Close