VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6548/VPCP-KGVX
V/v báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước năm 2016.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017

                                         

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 1556/BTTTT-THH ngày 09 tháng 5 năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2016, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và các văn bản có liên quan.

2. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương tổ chức nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu quốc gia trong quý III năm 2017.

3. Giao Văn phòng Chính phủ xây dựng dự thảo Quyết định về quy chế gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền trong quý III năm 2017, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTg; Cục KSTT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03). NTN

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6548/VPCP-KGVX năm 2017 báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan nhà nước năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tên tiếng Anh Công văn 6548/VPCP-KGVX năm 2017 báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan nhà nước năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu 6548/VPCP-KGVX Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày có hiệu lực 23/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6548/VPCP-KGVX năm 2017 báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan nhà nước năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close