BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6848/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Đinh Xuân Hải - Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 9194/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Ông Đinh Xuân Hải. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Ông như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 54 khoản 2) quy định hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 22 của Luật đấu thầu là không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Đối với trường hợp của Ông, nếu gói thầu xây lắp sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên thì gói thầu này được áp dụng hình thức chỉ định thầu khi có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng. Trường hợp không đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu thì gói thầu phải áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác như chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi theo quy định của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản 9194/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Phố 01 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (H. ).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 6848/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu về hạn mức áp dụng chỉ định thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 6848/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày có hiệu lực 28/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 6848/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu về hạn mức áp dụng chỉ định thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close