BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7799/BCT-TTTN
V/v trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần tiếp vận Phong Anh Minh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Sau khi nghiên cứu kiến nghị của bà Kim Chi là kế toán của Công ty cổ phần tiếp vận Phong Anh Minh về loại hình kinh doanh xăng dầu, gửi kèm theo công văn số 9087/VPP-ĐMDN ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam hiện nay được điều chỉnh bởi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, có 07 loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu gồm: (1) Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; (2) thương nhân sản xuất xăng dầu; (3) thương nhân phân phối xăng dầu; (4) thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; (5) thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu; (6) thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; (7) thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu. Nghị định số 83/2014/NĐ-CP quy định rõ điều kiện, quyền và nghĩa vụ đối với từng loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu nêu trên.

Để được kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải đáp ứng đủ điều kiện làm 1 trong 7 loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu nêu trên, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép/Giấy xác nhận đủ điều kiện phù hợp loại hình thương nhân kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trả lời công dân./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (b/c);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Lộc An

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7799/BCT-TTTN năm 2018 trả lời kiến nghị về loại hình kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 7799/BCT-TTTN Ngày ban hành 26/09/2018
Ngày có hiệu lực 26/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7799/BCT-TTTN năm 2018 trả lời kiến nghị về loại hình kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close