BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7948/BCT-PC
V/v phạm vi quyền nhập khẩu theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yoon & Yang

Thực hiện văn bản số 9003/VPCP-ĐMDN ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Yoon & Yang, đề nghị hướng dẫn phạm vi quyền nhập khẩu theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Quyền nhập khẩu của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 09/2018/NĐ-CP như sau:

“Thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam.” (điểm c khoản 2 Điều 5 Luật Quản lý ngoại thương)

Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.” (khoản 3 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)

Phân phối và quyền phân phối của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP như sau:

4. Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại.

5. Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối.”

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP có quy định như sau:

“Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam, ngoài việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan.”

Mặt hàng được quy định cụ thể tại Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP. Do đó, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu dược thực hiện theo quy định tại Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Cao Quốc Hưng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Vụ: KH; ĐB.
- Lưu: VT, PC (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Đức Minh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7948/BCT-PC năm 2018 về phạm vi quyền nhập khẩu theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 7948/BCT-PC Ngày ban hành 01/10/2018
Ngày có hiệu lực 01/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7948/BCT-PC năm 2018 về phạm vi quyền nhập khẩu theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close