BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/PVTM-P2
V/v vướng mắc trong việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép tấm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Posco Việt Nam Holdings

Trả lời công văn số 233/2017/CV-PVHVCA ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Công ty TNHH Posco Việt Nam Holdings liên quan đến vướng mắc với Hải quan liên quan đến lô hàng thép tấm nhập khẩu, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở kết luận điều tra, Bộ Công Thương đã ban hành các Quyết định số 862/QĐ-BCT ngày 07 tháng 3 năm 2016 áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời và Quyết định số 2986/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016 áp dụng biện pháp tự vệ chính thức nhằm hạn chế việc nhập khẩu gia tăng đột biến của mặt hàng phôi thép và thép dài gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước (vụ việc SG04).

2. Theo các quyết định áp dụng biện pháp tự vệ nêu trên, nếu mặt hàng nhập khẩu được xác định có mã HS 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00 sẽ phải chịu thuế tự vệ tương ứng.

3. Các sản phẩm phôi thép có một trong các đặc điểm sau đây được loại trừ khối phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ:

(1) Phôi thép không có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng lớn hơn 2 lần chiều dày, có kích thước trung bình chiều rộng và chiều dày <100mm hoặc >180mm;

(2) Phôi thép chứa một trong các nguyên tố có hàm lượng phần trăm (%) thuộc phạm vi sau: C > 0,37%; Si > 0,60%; Cr > 0,60%; Ni > 0,60%; Cu > 0,60%.

4. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty được cơ quan Hải quan xác định thuộc các mã số HS nêu trên và không thuộc một trong các yếu tố loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ thì phải chịu thuế tự vệ theo quy định.

Vì vậy, Cục PVTM đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan để được giải quyết theo thẩm quyền.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Trần Quốc Khánh (để báo cáo);
- Bộ Tài Chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT (02), quynhpm.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Triệu Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/11/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 173/PVTM-P2 ngày 07/11/2017 của Bộ Công Thương (Cục Phòng vệ thương mại) về Vướng mắc trong việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép tấm nhập khẩu

Số hiệu 173/PVTM-P2 Ngày ban hành 07/11/2017
Ngày có hiệu lực 07/11/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn số 173/PVTM-P2 ngày 07/11/2017 của Bộ Công Thương (Cục Phòng vệ thương mại) về Vướng mắc trong việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép tấm nhập khẩu
Mục lục

Mục lục

Close