VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7971/VPCP-NN
V/v ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh giao khu vực biển thực hiện dự án

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 95/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2018 xin ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao khu vực biển đối với công ty Super Wind Energy Công Lý Bạc Liêu thực hiện dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, hướng dẫn địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật Biển Việt Nam, pháp luật về đầu tư và các quy định có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: CT, TC, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ KTTH, CN, PL, TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3b). THANH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 7971/VPCP-NN năm 2018 về việc ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh giao khu vực biển thực hiện dự án do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 7971/VPCP-NN Ngày ban hành 23/08/2018
Ngày có hiệu lực 23/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 7971/VPCP-NN năm 2018 về việc ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh giao khu vực biển thực hiện dự án do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close