VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8539/VPCP-KTTH
V/v xử lý cát nhiễm mặn thu hồi từ các dự án nạo vét khơi thông luồng các cảng quân sự

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khánh Hòa, Kiên Giang.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 5487/BQP-TM ngày 18 tháng 5 năm 2017; ý kiến các cơ quan, địa phương: Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 3007/BTNMT-ĐCKS ngày 13 tháng 6 năm 2017), Bộ Tài chính (văn bản số 8103/BTC-TCDN ngày 19 tháng 6 năm 2017), Bộ Xây dựng (văn bản số 1545/BXD-VLXD ngày 07 tháng 7 năm 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (văn bản số 4825/UBND-KT ngày 06 tháng 6 năm 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (văn bản số 1195/UBND-KTCN ngày 26 tháng 7 năm 2017), Bộ Tư lệnh Hải quân (văn bản số 8295/BTL-TM ngày 17 tháng 7 năm 2017) về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn thu hồi từ các dự án nạo vét khơi thông luồng các cảng quân sự; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án nạo vét khơi thông luồng tại các cảng quân sự nêu trên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 1 văn bản số 5517/VPCP-CN ngày 29 tháng 5 năm 2017. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ tình hình sạt lở bờ biển, ô nhiễm môi trường do thi công nạo vét của các dự án này để đánh giá một cách khoa học, khách quan, làm rõ nguyên nhân và có các giải pháp khắc phục kịp thời, bảo đảm không để gây ra sạt lở bờ biển do thi công nạo vét và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhân dân và môi trường du lịch biển trong khu vực; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2017.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng khẩn trương lập phương án sử dụng nguồn cát nhiễm mặn thu hồi từ các dự án nạo vét khơi thông luồng tại các cảng quân sự nêu trên theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Điểm b và d Khoản 3, Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ Tư lệnh Hải quân;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: CN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8539/VPCP-KTTH năm 2017 của Văn phòng Chính phủ : V/v xử lý cát nhiễm mặn thu hồi từ các dự án nạo vét khơi thông luồng các cảng quân sự

Số hiệu 8539/VPCP-KTTH Ngày ban hành 14/08/2017
Ngày có hiệu lực 14/08/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8539/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v xử lý cát nhiễm mặn thu hồi từ các dự án nạo vét khơi thông luồng các cảng quân sự
Mục lục

Mục lục

Close