VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8655/VPCP-CN
V/v chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Công văn số 3797/UBND-ĐTXD ngày 29 tháng 8 năm 2018 về việc chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Công văn số 3797/UBND-ĐTXD ngày 29 tháng 8 năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức thu hồi đất Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 7631/VPCP-KTN ngày 01 tháng 10 năm 2014.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương, nghiêm túc chuyển giao Dự án như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7631/VPCP-KTN ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương hướng dẫn, giám sát việc thu hồi, chuyển giao Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TNMT, TC, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ: TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2), Ch.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8655/VPCP-CN năm 2018 về việc chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8655/VPCP-CN Ngày ban hành 11/09/2018
Ngày có hiệu lực 11/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8655/VPCP-CN năm 2018 về việc chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close