BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3575/HD-BHXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA, HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN THỨ IV VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX

Thực hiện Hướng dẫn số 1700/HD-BTĐKT ngày 17/7/2014 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của các phong trào thi đua yêu nước và kết quả đạt được về công tác thi đua, khen thưởng của Ngành Bảo hiểm xã hội trong 5 năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh), các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam một số nội dung tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp trong Ngành như sau:

I. Hình thức, thành phần và thời gian tổ chức

1. Đối với cấp cơ sở (BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc BHXH tỉnh)

- Hình thức tổ chức: Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến.

- Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị.

- Thời gian: 1/2 ngày, tiến hành tổ chức hội nghị kết hợp với hội nghị tổng kết năm, hội nghị công chức, viên chức của đơn vị.

2. Đối với cấp trên cơ sở (BHXH tỉnh và khối cơ quan BHXH Việt Nam)

- Hình thức tổ chức: Hội nghị điển hình tiên tiến.

- Thành phần:

+ Lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, trưởng các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị.

+ Công chức, viên chức và người lao động.

+ Đại diện các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

+ Đại biểu khách mời.

- Số lượng đại biểu không quá 300 người.

- Thời gian: Từ 1/2 đến 01 ngày, tổ chức vào thời gian cuối quý I, đầu quý II năm 2015.

3. Đối với Ngành BHXH Việt Nam

- Hình thức tổ chức: Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ IV.

- Số lượng đại biểu tối đa là 500 người, thành phần đại biểu dự đại hội do Thường trực Hội đồng thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam xem xét, đề xuất với Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam để quyết định cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Ngành.

- Thời gian: 01 ngày, tổ chức vào thời gian cuối quý II, đầu quý III năm 2015.

Nhằm cổ vũ, động viên các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đề nghị các cấp trong Ngành chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến của cấp mình vào thời gian trước khi diễn ra Đại hội Đảng các cấp.

II. Nội dung chương trình Đại hội, hội nghị

1. Chương trình

a) Chào cờ.

b) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc.

c) Báo cáo đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của đơn vị và của Ngành; đây là nội dung quan trọng cần được chuẩn bị kỹ, chu đáo, đảm bảo chất lượng, bám sát mục đích, yêu cầu của Đại hội, hội nghị đề ra (theo mục 2, phần II một số nội dung trọng tâm tại văn bản này). Báo cáo phải nêu được những nét mới, sáng tạo, những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

d) Báo cáo tham luận, giao lưu các điển hình tiên tiến.

e) Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến.

f) Bầu đại biểu đi dự Đại hội, hội nghị cấp trên:

- Đối với đại biểu cấp cơ sở dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên cơ sở: BHXH cấp huyện căn cứ chỉ tiêu phân bổ của BHXH tỉnh để bầu chọn đại biểu đi dự;

- Đối với đại biểu cấp trên cơ sở dự Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ IV: BHXH tỉnh căn cứ chỉ tiêu phân bổ của BHXH Việt Nam (sẽ có thông báo cụ thể sau) để bầu chọn đại biểu đi dự.

g) Tổng kết, phát động thi đua và bế mạc.

Căn cứ nội dung trên và tình hình thực tiễn của đơn vị và của Ngành để vận dụng có cách làm mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến.

2. Một số nội dung trọng tâm

a) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới. Bố cục và nội dung chính của báo cáo gồm có:

- Phần tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng

+ Đánh giá kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước từ Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ III (2010) đến nay; nêu rõ các phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu và đánh giá tác động, tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đơn vị và của Ngành.

+ Đánh giá kết quả công tác khen thưởng; phân tích kết quả, chất lượng các hình thức khen thưởng, việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp, việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

+ Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong những năm qua.

+ Những tồn tại, hạn chế chủ yếu; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

- Phần phương hướng nhiệm vụ

+ Xác định phương hướng, mục tiêu chung của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm tới.

+ Những nội dung chủ yếu đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, trong đó: tiếp tục chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị và tổ chức tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT và các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật BHXH, Luật BHYT, đồng thời thực hiện các Luật có liên quan đến hoạt động của Ngành.

+ Đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả.

Yêu cầu chung của báo cáo là thông qua việc đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước để biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phân tích đánh giá tác dụng của phong trào thi đua đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm chủ yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

b) Về báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

- Báo cáo điển hình phải được lựa chọn đảm bảo cơ cấu hợp lý; kết hợp giao lưu với các điển hình tiên tiến, có minh họa bằng hình ảnh (nếu có điều kiện). Nên lựa chọn những tập thể, cá nhân có những mô hình mới, sáng tạo trong các lĩnh vực như: công tác giám định BHYT; công tác thu và phát triển đối tượng; công tác chính sách xã hội và giải quyết chế độ; công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính; công tác quản lý tài chính; công tác sổ, thẻ và công nghệ thông tin.

- Số lượng báo cáo tùy thuộc vào thời gian Đại hội, Hội nghị nhưng nói chung chỉ lựa chọn các báo cáo thực sự điển hình, có sức thuyết phục, nêu gương, giáo dục; đồng thời đảm bảo tính đại diện các lĩnh vực công tác, các thành phần.

c) Trong chương trình Đại hội, hội nghị có thể tổ chức các hình thức: Chào mừng, biểu diễn văn nghệ, trao tặng các hình thức khen thưởng và giao lưu với các điển hình tiên tiến.

d) Tên và Maket của Hội nghị Điển hình tiên tiến thống nhất như sau:

Cờ Tổ quốc

 

Tượng Bác Hồ
(hoặc ảnh Bác Hồ)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH...

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIN
BHXH TỈNH…
LẦN THỨ……(2015 - 2020)
Địa điểm, ngày   tháng   năm 2015

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm tổ chức, điều hành Hội nghị từ lúc khai mạc đến bế mạc.

Thành phần Đoàn Chủ tịch gồm: Đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể và đại diện các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc.

III. Tổ chức thực hiện

1. Từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước của Ngành BHXH lần thứ IV, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với chủ đề “Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước”, những gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và tăng cường hoạt động tôn vinh điển hình tiên tiến gắn với ngày kỷ niệm 20 năm thành lập Ngành Bảo hiểm xã hội (16/2/1995 - 16/2/2015) và các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước trong năm 2015.

2. Căn cứ Công văn số 1548/BHXH-TĐKT ngày 08/5/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc giới thiệu, phổ biến, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, các đơn vị tiếp tục lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để giới thiệu với Cụm thi đua, Cụm trưởng Cụm thi đua phối hợp, trao đổi với các đơn vị thành viên thuộc Cụm thi đua để lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Cụm để giới thiệu lên BHXH Việt Nam.

3. BHXH tỉnh tiến hành:

- Lập kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của đơn vị mình gửi về Thường trực Hội đồng thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 31/12/2014.

- Phân bổ chỉ tiêu đại biểu cho cấp cơ sở đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên cơ sở.

4. Văn phòng BHXH Việt Nam chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xây dựng kế hoạch, kinh phí tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến khối cơ quan BHXH Việt Nam trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xem xét, quyết định.

5. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành:

- Xây dựng kế hoạch, kinh phí tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ IV;

- Lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến báo cáo tại Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ IV;

- Phân bổ chỉ tiêu đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ IV cho các đơn vị trong Ngành.

Các nội dung trên thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam trước khi trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xem xét, quyết định.

6. Các đơn vị: Ban Tuyên truyền, Báo BHXH, Tạp chí BHXH và bộ phận thông tin tại BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội với những nội dung, hình thức phong phú, giáo dục truyền thống thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức triển khai, thực hiện nội dung hướng dẫn này và báo cáo kết quả về Thường trực Hội đồng thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Thi đua - Khen thưởng)./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn cơ quan;
- Lưu: VT, TĐKT (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/09/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Hướng dẫn 3575/HD-BHXH năm 2014 tổ chức Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Bảo hiểm xã hội lần thứ IV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 3575/HD-BHXH Ngày ban hành 26/09/2014
Ngày có hiệu lực 26/09/2014 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Hướng dẫn 3575/HD-BHXH năm 2014 tổ chức Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Bảo hiểm xã hội lần thứ IV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close