ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1725/KH-UBND

Hà Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13-CT/TU NGÀY 28/4/2017 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý đầu tư - xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tập trung chỉ đạo, phát huy vai trò trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý đầu tư - xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư - xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; tránh thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả đầu tư; huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển để hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức triển khai, quán triệt các Văn bản pháp luật về đầu tư- xây dựng; quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/4/2017 đến các cấp, ngành, các cơ quan đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong việc đầu tư - xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư - xây dựng, nhất là các dự án đầu tư công; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ đề xuất, thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền quyết định đầu tư, quản lý vốn đầu tư công và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng không thực hiện đúng quy định gây thất thoát, lãng phí.

- Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 13- CT/TU; đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, kịp thời, hiệu quả và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đầu tư - xây dựng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các Văn bản quy phạm pháp luật mới của nhà nước, của địa phương về đầu tư - xây dựng với các nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện.

2. Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định, các văn bản hướng dẫn thực hiện về công tác quản lý đầu tư - xây dựng; quy định cụ thể về trách nhiệm và chế tài xử lý vi phạm đối với các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư - xây dựng trên địa bàn tỉnh để xẩy ra các sai phạm từ khâu xác định chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, thực hiện dự án, nghiệm thu bàn giao và quản lý sử dụng công trình...

3. Tổ chức rà soát, đánh giá đúng thực trạng việc đầu tư - xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh để có biện pháp xử lý các tồn tại trong việc triển khai thực hiện theo quy định.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư - xây dựng trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý đầu tư - xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định của pháp luật về đầu tư - xây dựng, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt các văn bản, chế độ, chính sách mới; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi các quy định, hướng dẫn về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng...

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình; nâng cao chất lượng công tác thẩm định để đảm bảo tránh lãng phí, thất thoát, nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng từ bước khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế, giám sát, thi công xây dựng và nghiệm thu công trình, để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác sử dụng;

- Thường xuyên thực hiện việc rà soát điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; tổ chức đào tạo sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân, chứng chỉ năng lực cho các tổ chức, đăng tải trên trang thông tin điện tử theo quy định để Chủ đầu tư lựa chọn.

- Chủ trì rà soát các định mức, đơn giá dự toán xây dựng công trình và tổ chức công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với thực tế.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt các văn bản liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng thuộc ngành quản lý; kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi các quy định, hướng dẫn có liên quan;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư rà soát, đánh giá thực trạng việc đầu tư - xây dựng trên địa bàn tỉnh, đề xuất biện pháp xử lý các tồn tại theo quy định (công trình hoàn thành nhưng chưa đưa vào khai thác sử dụng, công trình thi công kéo dài nhưng chưa hoàn thành; công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước đang thi công nhưng chưa bố trí vốn, tình hình nợ đọng vốn trong xây dựng cơ bản...).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Chủ đầu tư nâng cao công tác quản lý vốn đầu tư công đảm bảo hiệu quả, không để xảy ra lãng phí, thất thoát. Nâng cao vai trò, trách nhiệm ngay từ khâu thẩm định nguồn vốn đầu tư, đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án; kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn, mục tiêu và quy mô đầu tư được phê duyệt; không thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

- Thực hiện tốt việc giám sát, đánh giá đầu tư; tăng cường công tác quản lý đấu thầu, đảm bảo tính cạnh tranh, công khai minh bạch; tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi thông thầu, hành vi tách một gói thầu thành nhiều gói thầu nhỏ để chỉ định thầu.

3. Sở Tài chính:

- Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng hoàn thành. Rà soát các công trình xây dựng đã hoàn thành nhưng chưa thực hiện quyết toán vốn để đôn đốc, có biện pháp xử lý vi phạm quy định về thời gian thực hiện quyết toán đối với các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp cân đối ngân sách, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn cho các công trình đang thi công dở dang để đảm bảo mục tiêu dự án đầu tư; tình hình xử lý nợ đọng vốn xây dựng cơ bản...

4. Các Sở, ngành của tỉnh:

- Theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc cho Chủ đầu tư, nhà thầu; công khai minh bạch chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục, hồ sơ, kết quả thẩm định; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định.

- Khắc phục tình trạng kiểm tra, thanh tra chồng chéo giữa các ngành theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thanh tra trong đầu tư xây dựng.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Tăng cường công tác quản lý đầu tư - xây dựng trên địa bàn hành chính do mình quản lý, trong đó:

- Tăng cường việc tập huấn, phổ biến các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cho các chủ thể trong hoạt động xây dựng, nhất là lãnh đạo và cán bộ chuyên môn cấp xã; kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức để đáp ứng với việc phân cấp trong đầu tư xây dựng.

- Kiểm soát tốt tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền, quy định rõ trách nhiệm cá nhân của người quyết định đầu tư từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán dự án.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền; chỉ đạo giải quyết xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; rà soát các xã có nợ đọng xây dựng cơ bản trên 5 tỷ đồng mà chưa cân đối được nguồn trả nợ nhưng có nhu cầu xây dựng công trình mới để phát triển kinh tế- xã hội, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

b) Chỉ đạo UBND cấp xã, các chủ đầu tư rà soát, đánh giá thực trạng việc đầu tư xây dựng trên địa bàn theo yêu của Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và biện pháp để xử lý các tồn tại.

c) Tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng phục vụ thi công, nhất là các dự án trọng điểm, dự án lớn.

d) Tăng cường chỉ đạo, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng ở cấp xã như: Kiểm soát việc triển khai thực hiện dự án khi giao cấp xã chủ đầu tư; giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực của huyện làm chủ đầu tư và quản lý dự án...

đ) Tăng cường công tác quản lý về đấu thầu, đảm bảo tính cạnh tranh, công khai, minh bạch; tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi thông thầu, hành vi tách một gói thầu thành nhiều gói thầu nhỏ để chỉ định thầu.

6. Đối với Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước:

a) Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, chế độ chính sách về đầu tư xây dựng để tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

b) Rà soát, đánh giá thực trạng việc đầu tư - xây dựng các công trình xây dựng do mình làm Chủ đầu tư; cụ thể:

- Những công trình đã hoàn thành nhưng chưa đưa vào khai thác sử dụng; công trình thi công kéo dài chưa hoàn thành.

- Những công trình đã và đang triển khai thi công nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn.

- Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản của đơn vị đến thời điểm hiện tại.

- Biện pháp khắc phục tồn tại và lộ trình thực hiện.

c) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tế; chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

d) Lựa chọn các nhà thầu có chứng chỉ năng lực, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nam thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công xây dựng và quản lý dự án do mình làm Chủ đầu tư.

e) Triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung, mục tiêu và quy mô dự án đã được phê duyệt hoặc chấp thuận, các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan; đầu tư xây dựng công trình phải theo đúng quy hoạch mặt bằng, hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và giấy phép xây dựng đã được cấp cho công trình (nếu có).

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP(5), GTXD, KT, TH;
- Lưu VT; GTXD.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 1725/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý đầu tư - xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Số hiệu 1725/KH-UBND Ngày ban hành 28/06/2017
Ngày có hiệu lực 28/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Hà Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 1725/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý đầu tư - xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Mục lục

Mục lục

Close