ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 30/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH NINH BÌNH NĂM 2017

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2015-2020, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả, mở rộng hoạt động của khu vực kinh tế tập thể (KTTT) theo các quy định của Trung ương, của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn; tạo việc làm và tăng thu nhập ổn định cho các thành viên hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT).

- Phát triển đa dạng các loại hình HTX,THT; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả của các HTX đảm bảo bền vững, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội cụ thể của các địa phương trong tỉnh.

- Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, chương trình hỗ trợ phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 và Đề án số 22/ĐA-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

II. Mục tiêu cụ thể:

1. Phấn đấu hết 31/12/2017, vận động sáp nhập, hợp nhất ít nhất 50% số HTX nông nghiệp liên thôn, xóm có quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả thành HTX liên thôn, toàn xã. Giải thể 100% các HTX nông nghiệp ngừng hoạt động và các HTX không tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012.

2. Năm 2017 toàn tỉnh có ít nhất 245/328 HTX, chiếm khoảng 75% có trụ sở làm việc riêng, tăng 11 trụ sở.

3. Phấn đấu đến hết năm 2017 toàn tỉnh có ít nhất 185/230 HTX nông nghiệp, thủy sản (đạt 80%) hoạt động có hiệu quả đạt chuẩn nông thôn mới.

4. Năm 2017, thành lập mới ít nhất 15 HTX, 50 THT.

5. Tổ chức bồi dưỡng cho ít nhất 270 cán bộ BCĐ các cấp, lãnh đạo cấp xã phụ trách KTTT và 500 cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn HTX.

6. Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các HTX, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho ít nhất 03 HTX.

III. Nội dung kế hoạch:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền:

1.1. Nội dung tuyên truyền: Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển KTTT (Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX, Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển KTTT; Luật HTX năm 2012, Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2016 -2020; Thông tri số 19-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016-2020 và các văn bản khác có liên quan);

1.2. Áp dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền như tổ chức hội nghị, hội thảo, các lớp bồi dưỡng, phát hành bản tin Kinh tế tập thể, duy trì và nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, xây dựng các phóng sự, mở các chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể trên các phương tiện thông tin đại chúng....

2. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình HTX

2.1. HTX nông nghiệp: nâng cao chất lượng và mở rộng dịch vụ phục vụ thành viên, dần hướng tới hoạt động theo chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra cho sản phẩm; tập trung phát triển HTX nông nghiệp theo hướng dịch vụ tổng hợp, sản xuất theo quy mô lớn với sản phẩm chủ lực, quy trình canh tác đạt tiêu chuẩn VietGap; tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp, liên kết chuỗi giá trị hàng hóa; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại; khuyến khích phát triển các HTX chuyên ngành như chăn nuôi, rau an toàn, nấm, trang trại...

2.2. HTX phi nông nghiệp: phát triển các HTX thủ công mỹ nghệ nhất là ở các làng nghề truyền thống, sản xuất hàng xuất khẩu; củng cố và phát triển các HTX vận tải, thương mại, dịch vụ tổng hợp, du lịch...

2.3. Quỹ tín dụng nhân dân: tiếp tục củng cố, đảm bảo an toàn, hoạt động gắn với việc phát triển thành viên; tích cực khai thác các nguồn vốn để nâng cao năng lực tài chính của quỹ.

3. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 được Chính phủ phê duyệt và Đề án phát triển kinh tế tập thể của tỉnh giai đoạn 2015-2020 được HĐND tỉnh phê duyệt

3.1. Hỗ trợ củng cố các HTX đảm bảo hoạt động theo Luật HTX năm 2012:

- Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo phát triển KTTT các cấp chỉ đạo việc rà soát, đánh giá quy mô, tổ chức bộ máy, chất lượng, hiệu quả hoạt động các HTX sau chuyển đổi, tổ chức lại. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy đảm bảo đúng Luật; chỉ đạo việc vận động sáp nhập, hợp nhất các HTX có quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả thành các HTX có quy mô toàn xã. Tiến hành giải thể các HTX ngừng hoạt động.

- Tập trung các nguồn lực hỗ trợ các HTX nâng dần chất lượng, hiệu quả các khâu dịch vụ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thành viên góp phần thúc đẩy kinh tế hộ cũng như kinh tế HTX phát triển.

- Hoàn thành việc hỗ trợ kinh phí tổ chức lại cho các HTX có quy mô từ 100 thành viên trở lên theo Đề án số 22 của UBND tỉnh.

3.2. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực:

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, tập trung vào hướng dẫn trực quan, cầm tay chỉ việc, tham quan mô hình thực tiễn, tổng kết đúc rút kinh nghiệm.

-Tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc (hoặc Phó giám đốc), Kế toán trưởng, cán bộ nghiệp vụ HTX, tổ trưởng tổ hợp tác. số lượng học viên trong một lớp theo từng chức danh là 50-55 người; thời gian đào tạo mỗi lớp 05-07 ngày (trong đó có ít nhất 02 ngày đi thực tế học hỏi kinh nghiệm tại tỉnh bạn); nội dung chương trình đào tạo (theo chương trình chuẩn quốc gia). Làm điểm hỗ trợ một số HTX NN đủ điều kiện triển khai phần mềm kế toán.

- Mở các lớp cập nhật kiến thức, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về KTTT cho đội ngũ cán bộ BCĐ kinh tế tập thể các cấp, cán bộ làm công tác tham mưu, theo dõi, phụ trách KTTT của các ngành và UBND cấp xã.

3.3. Giải quyết khó khăn về đất cho HTX xây dựng trụ sở làm việc:

Năm 2017, tiếp tục chỉ đạo UBND các cấp giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các HTX đã được giao đất trước ngày 01/7/2014 (thời điểm Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực). Đối với những HTX chưa được giao đất, căn cứ quy hoạch, các ngành, các cấp ưu tiên giao đất, cho thuê đất đê làm trụ sở, nhà kho từ đất công ích hoặc đất thu hồi của các tổ chức khác, đảm bảo các HTX hoạt động và giao dịch thuận lợi.

3.4. Thực hiện chính sách xúc tiến thương mại mở rộng thị trường:

- Hỗ trợ ít nhất 03 HTX xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa; hỗ trợ các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên trang thông tin điện tử liên kết.

- Tổ chức các hội nghị liên kết, kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện để các HTX giới thiệu các sản phẩm, liên kết mở rộng thị trường...

- Hỗ trợ đối với HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo điều kiện cho các HTX phát triển thông qua tổ chức mô hình liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản; tổ chức tham quan, học tập và nhân rộng các mô hình HTX điển hình.

- Hỗ trợ các HTX giới thiệu, quảng bá sản phẩm, cung cấp miễn phí về thông tin thị trường, khoa học, công nghệ... trên Trang thông tin điện tử do Liên minh hợp tác xã tỉnh quản lý.

3.5. Hỗ trợ thành lập mới HTX, tổ hợp tác:

- BCĐ các huyện, thành phố, Liên minh HTX tỉnh, các đoàn thế cấp tỉnh tiến hành vận động thành lập mới các HTX, THT phấn đấu năm 2017 mỗi đơn vị cấp huyện và các đoàn thể cấp tỉnh thành lập mới ít nhất 02 HTX, 05 THT. Quan tâm phát triển mạnh các HTX nông nghiệp kiểu mới theo lĩnh vực chuyên ngành trên cơ sở tích tụ ruộng đất hoặc chuyển đổi mô hình để ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

- Giao Liên minh HTX tỉnh chủ trì hỗ trợ cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức các lớp tập huấn về các quy định pháp luật HTX, tổ hợp tác, hỗ trợ hướng dẫn các văn bản thủ tục thành lập mới HTX, tổ hợp tác theo quy định.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể

- Kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về KTTT, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh và cấp huyện.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển KTTT cấp tỉnh và cấp huyện. Giao Thường trực Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh tổ chức các lớp cập nhật chủ trương, chính sách, bồi dưỡng, học tập mô hình thực tế cho BCĐ phát triển KTTT cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ tham mưu, theo dõi của các sở, ngành có liên quan và lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn về lĩnh vực KTTT.

IV. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí thực hiện: 6.823 triệu đồng (Sáu tỷ tám trăm hai mươi ba triệu đồng).

(Cụ thể có phụ lục kèm theo)

- Nguồn kinh phí:

+ Được bố trí trong dự toán năm 2017 của Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị liên quan (tại Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh).

+ Nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn hợp pháp khác.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND, Ban chỉ đạo kinh tế tập thể cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, tổng hợp, định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các ngành xây dựng điểm mô hình HTX kiểu mới theo Kế hoạch số 62/KH-BCĐ ngày 19/5/2016 của Ban chỉ đạo tỉnh. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng cho các HTX nông nghiệp theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Phối hợp với Sở Tài chính phân bố, hướng dẫn việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phát hành Bản tin kinh tế tập thể; duy trì Trang thông tin điện tử; xây dựng các phóng sự, chuyên mục về phát triển KTTT.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển KTTT, chỉ đạo thống nhất việc quản lý nhà nước về KTTT, phân công các thành viên đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định và tăng cường hiệu quả.

- Chủ trì, chỉ đạo và triển khai việc rà soát, đánh giá quy mô, tổ chức bộ máy, chất lượng, hiệu quả hoạt động các HTX sau chuyển đổi, tổ chức lại, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy đảm bảo đúng Luật; chỉ đạo việc vận động sáp nhập, hợp nhất các HTX có quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả thành các HTX có quy mô liên thôn, toàn xã và giải thể các HTX ngừng hoạt động hoặc không chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012.

- Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện và tổng kết đánh giá phát triển KTTT hàng năm; đề xuất, có chính sách hỗ trợ xây dựng các mô hình HTX điển hình, phát triển mới các HTX, THT. Chỉ đạo thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất xây trụ sở cho HTX nông nghiệp. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm tổng hợp báo cáo tình hình KTTT trên địa bàn về UBND tỉnh và BCĐ phát triển KTTT tỉnh (qua Liên minh HTX tỉnh).

3. Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ được phân công tại Đề án số 22/ĐA-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình năm 2015-2020 chủ động phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

4. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tăng cường công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phát triển KTTT; phối hợp vận động thành lập mới HTX, THT.

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy (để báo cáo )
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo )
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Thành viên BCĐ phát triển KTTT tỉnh;
-Lưu VT, VP3;
KH.bh02

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

PHỤ BIỂU

CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Stt

Nội dung hoạt động

Tổng số

Chia ra các nguồn vốn

Ngân sách TW

Ngân sách tỉnh

Nguồn HTX đóng góp

1

Công tác thông tin tuyên truyền

210

 

210

 

a

Xuất bản bản tin kinh tế tập thể

160

 

160

 

b

Trang thông tin điện tử của Liên minh HTX tỉnh

50

 

50

 

2

Hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ KTTT (02 đối tượng: BCĐ PT KTTT các cấp + Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn)

243

 

243

 

3

Hỗ trợ xúc tiến thương mại

290

 

145

145

4

Kinh phí đào tạo ngắn hạn

1.000

1.000

 

 

5

Tổ chức lại HTX theo luật HTX 2012

4.480

 

2.240

2.240

6

Hỗ trợ trang bị phần mềm kế toán HTX NN

200

 

140

60

7

Hỗ trợ thành lập mới HTX, THT

400

 

400

 

Tổng cộng

6.823

1.000

3.378

2.445

(Tổng kinh phí thực hiện bằng chứ: Sáu tỷ tám trăm hai mươi ba triệu đồng chẵn./.)

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 30/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình năm 2017

Số hiệu 30/KH-UBND Ngày ban hành 23/03/2017
Ngày có hiệu lực 23/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Ninh Bình Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 30/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình năm 2017
Mục lục

Mục lục

Close