ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3407/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 76/NQ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai và Công văn số 95/TWPCTT ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thấp nhất tổn thất về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.

- Tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

- Đảm bảo an toàn công trình, môi trường sinh thái, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% chính quyền các cấp địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai. Các hộ dân thuộc khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai được di dời đến nơi ở an toàn.

- 100% cán bộ, lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được tập huấn, đào tạo, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai; đặc biệt, là các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai.

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và chủ động trong dự báo, cảnh báo thiên tai cho các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, khu dân cư tập trung, trọng điểm về kinh tế xã hội.

- Nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng, chống thiên tai, nhất là các hồ chứa nước, đê, kè, khu neo đậu trú tránh bão, đảm bảo an toàn trước thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu.

- Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

- Phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, của toàn xã hội và của toàn dân.

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội ổn định và bền vững của tỉnh. Lấy phòng ngừa là chính, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” gắn với xây dựng cộng đồng an toàn, xây dựng nông thôn mới.

- Phòng, chống thiên tai thực hiện theo hướng quản lý rủi ro tổng hợp theo lưu vực, vùng, địa bàn, liên ngành. Xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng công trình phải đánh giá đầy đủ các tác động làm gia tăng rủi ro thiên tai.

- Kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, theo hướng đa mục tiêu; khôi phục và tái thiết sau thiên tai đảm bảo tính bền vững và xây dựng lại tốt hơn. Tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến kết hợp với kế thừa kinh nghiệm truyền thống.

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhóm giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2018-2020

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với thực tế; có chế tài để thực thi hiệu quả trong phòng, chống thiên tai, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

- Kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo hướng đồng bộ, thống nhất, chuyên nghiệp; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ để nâng tầm hoạt động chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.

- Phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng dẫn kỹ năng ứng phó các tình huống thiên tai phù hợp với đặc thù của địa phương; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các chương trình hoạt động của các cấp, đoàn thể tại địa phương.

- Xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở, trước mắt là tại cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt.

- Đầu tư hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống quan trắc, cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phòng, chống thiên tai. Thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, giám sát vận hành hồ chứa và đảm bảo thông tin đến người dân vùng hạ du công trình.

- Rà soát thực trạng sử dụng đất, quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất ven sông, ven biển. Xây dựng quy định về hành lang an toàn khu vực ven biển, ven sông phù hợp với thực tế của địa phương.

2. Nhóm giải pháp định hướng đến năm 2025

- Đầu tư nâng cao năng lực, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, củng cố, nâng cấp hệ thống đê, kè, hồ chứa nước, khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão; kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố công trình cơ sở hạ tầng, công trình phòng, chống thiên tai.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời, hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo, chỉ huy điều hành phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả trước, trong và sau thiên tai.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong phòng, chống thiên tai; thực hiện tốt theo phương châm “4 tại chỗ”. Nâng cao năng lực ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn; xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp cho từng lưu vực sông, xử lý công trình hạ tầng gây cản trở thoát lũ gây ngập lụt.

- Rà soát, hoàn thiện và chủ động bố trí nguồn lực thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai; điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, dự phòng ngân sách cho phòng, chống thiên tai.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai, sử dụng hiệu quả cho phòng, chống thiên tai.

- Xây dựng kế hoạch, từng bước di dời công trình dân dụng và công nghiệp vi phạm hành lang an toàn khu vực ven biển, ven sông nhằm giảm thiểu nguy cơ sạt lở, hướng tới phát triển bền vững.

- Điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, thích ứng với thiên tai, đảm bảo sinh kế bền vững, giảm thiệt hại cho sản xuất.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

- Kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo hướng đồng bộ, thống nhất, chuyên nghiệp; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ để nâng tầm hoạt động chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo, tập huấn để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Hướng dẫn, đôn đốc xây dựng, cập nhật kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp, phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.

- Phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng dẫn kỹ năng ứng phó các tình huống thiên tai phù hợp với đặc thù của địa phương.

- Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi công tác khắc phục hậu quả, phục hồi sau thiên tai, sử dụng nguồn lực hỗ trợ, phục hồi, tái thiết sau thiên tai.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng đê, kè, hồ đập, công trình phòng, chống thiên tai nhằm đảm bảo an toàn trước thiên tai.

- Phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về nâng cao năng lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh và các địa phương.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tu bổ, nâng cấp đê, kè, hồ chứa, đập dâng, đẩy nhanh công tác xây dựng công trình khu neo đậu trú tránh bão. Hiện đại hóa thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị bảo đảm an toàn và giám sát tàu thuyền hoạt động trên biển. Xây dựng các khu neo đầu tàu thuyền trú tránh bão, hướng dẫn kỹ thuật neo đậu cho tàu thuyền an toàn trong thiên tai.

- Điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, thích ứng với thiên tai, đảm bảo sinh kế bền vững, giảm thiệt hại cho sản xuất.

- Chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện việc thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai, sử dụng hiệu quả cho phòng, chống thiên tai.

- Hướng dẫn, phổ biến các giải pháp, mô hình công trình và phi công trình để phòng chống lũ, bão, lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ biển. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai và xây dựng cộng đồng an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp, rà soát thực trạng sử dụng đất, quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất ven sông, ven biển, lấn chiếm hành lang đê, kè, công trình thủy lợi.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Thường xuyên tổ chức, chỉ đạo việc tập huấn, huấn luyện, diễn tập các phương án ứng phó sát thực tế, đảm bảo xử lý hiệu quả, kịp thời các tình huống, sự cố, thiên tai xảy ra.

- Đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị ứng phó thiên tai và cứu hộ, cứu nạn phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương và nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

4. Công an tỉnh

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 83/2017/NĐ- CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Đầu tư, trang bị phương tiện, trang thiết bị, tập huấn, huấn luyện nâng cao năng lực cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Sẵn sàng phương án đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ, điều tiết an toàn giao thông, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống thiên tai xảy ra.

5. Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh

- Rà soát, bổ sung, mua sắm phương tiện, trang thiết bị ứng phó thiên tai và cứu hộ, cứu nạn phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

- Tổ chức, chỉ đạo việc tập huấn, huấn luyện, diễn tập; chủ trì, chủ động triển khai thực hiện các phương án, tình huống tìm kiếm cứu nạn trên biển sát thực tế, đảm bảo xử lý hiệu quả, kịp thời các tình huống tai nạn, sự cố, thiên tai xảy ra.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Rà soát, cân đối, đề xuất nguồn vốn và bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025 để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cấp bách như: khắc phục sự cố, nâng cấp đê, kè, hồ chứa, xử lý sạt lở, di dời dân cư; xây dựng, nạo vét khu neo đậu tàu thuyền. Hướng dẫn, kiểm tra việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các sở, ngành, địa phương.

7. Sở Công thương

- Kiểm tra, đôn đốc các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện việc vận hành nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa; cung cấp đầy đủ thông tin về vận hành hồ cho cơ quan chỉ đạo, dự báo, cảnh báo, chỉ huy phòng, chống thiên tai theo quy định; bảo đảm an toàn lưới điện.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các vùng thường xuyên bị thiên tai, nhất là vùng sâu, vùng xa, hải đảo; lập phương án bình ổn thị trường sau thiên tai.

8. Sở Xây dựng

- Hướng dẫn, kiểm tra tiêu chuẩn xây dựng công trình dân dụng, nhà cửa, kho tàng, trường học, công sở,... bảo đảm an toàn chống bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét,... phù hợp với từng khu vực, địa phương; có giải pháp bảo vệ, phòng ngừa, khắc phục sự cố khi xảy ra thiên tai.

- Rà soát quy chuẩn, tiêu chuẩn, an toàn thoát lũ có tính tới tác động của biến đổi khí hậu của các đô thị, khu dân cư tập trung; chủ động triển khai các phương án, giải pháp khắc phục ngập úng khi mưa lớn, nhất là tại các đô thị.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các địa phương rà soát thực trạng sử dụng đất, quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất ven sông, ven biển. Xây dựng quy định về hành lang an toàn khu vực ven biển, ven sông phù hợp với thực tế của địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đầu tư hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống quan trắc, cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

10. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn xây dựng, triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông; rà soát các tuyến đường giao thông, cầu, cống gây cản trở thoát lũ, các giải pháp và phương án khắc phục.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ, phương tiện, lực lượng sẵn sàng tham gia di dời, sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trong mọi tình huống.

11. Các sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương

- Tùy theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, chủ động tham mưu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, khắc phục hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, khắc phục nhanh các tình huống thiên tai, sự cố xảy ra.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các công việc thực hiện thuộc lĩnh vực của sở, ngành, địa phương. Đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia, Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; 
- BCĐ Trung ương về PCTT;
- UBQG UPSC, TT và TKCN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh ;
- Lưu: VT, ĐTQH&XD, TH, KT. Thường.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Nam

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 76/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 3407/KH-UBND ngày 14 /8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

1

Kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cấp

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; UBND các cấp huyện, xã

Sở Nội vụ, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

Quyết định kiện toàn; phân công nhiệm vụ; quy chế làm việc

Thường xuyên, hàng năm

2

Rà soát, kiện toàn cơ quan tham mưu về phòng, chống thiên tai các cấp đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống thiên tai

Sở Nội vụ

Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các địa phương

Quyết định và văn bản chỉ đạo

Hàng năm

3

Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai tại địa phương, bố trí nguồn lực, đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cơ quan làm công tác tham mưu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh để từng bước kết nối trực tuyến với cơ quan phòng, chống thiên tai trung ương và các cấp ở địa phương phục vụ công tác chỉ đạo điều hành

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các đơn vị và địa phương liên quan

Văn bản chỉ đạo, thực hiện mua sắm trang thiết bị theo yêu cầu, đáp ứng công tác, nhiệm vụ được giao

Hàng năm

4

Tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các chương trình, hoạt động của các cấp, đoàn thể tại địa phương

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương, hội, đoàn thể, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, địa phương; Báo Bình Thuận

Các lớp tập huấn được tổ chức; các bản tin được phát truyền tin trên sóng truyền thanh - truyền hình, Kế hoạch PCTT được lồng ghép vào kế hoạch phát triển KT-XH địa phương

Hàng năm

5

Xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở trước mắt là tại cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt

UBND cấp huyện, xã

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, xã

Lực lượng xung kích được thành lập ở cấp huyện, xã

Năm 2020

6

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai, đưa thông tin đến thôn, bản và người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các địa phương

Các đề tài khoa học được ứng dụng vào thực tế

Hàng năm

7

Rà soát, hoàn thiện và chủ động bố trí nguồn lực thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp, phương án ứng phó thiên tai tương ứng từng cấp độ rủi ro thiên tai, nhất là lũ lớn, bão mạnh, siêu bão, sạt lở đất, lũ quét, đảm bảo sát với thực tiễn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành và UBND các địa phương

Văn bản chỉ đạo. các phương án, kế hoạch được bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện

Hàng năm

8

Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, tổ chức diễn tập để rút kinh nghiệm cho phù hợp với thực tế của địa phương

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

UBND các địa phương, các sở, ngành, đơn vị liên quan

Văn bản chỉ đạo, kiểm tra chi tiết, các cuộc diễn tập được triển khai

Hàng năm

9

Quản lý chặt chẽ, triển khai thực hiện kế hoạch thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai, đảm bảo thu đúng, thu đủ, sử dụng hiệu quả cho công tác phòng, chống thiên tai

Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan quản lý Quỹ)

Cục Thuế tỉnh, UBND các địa phương, các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh

Văn bản chỉ đạo, báo cáo chi tiết kết quả thu - chi theo quy định

Hàng năm

10

Chủ động bố trí kinh phí để đầu tư, sửa chữa công trình phòng chống thiên tai bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn trước mùa lũ hàng năm, nhất là hồ đập, đê điều, khắc phục sạt lở, ổn định dân cư, khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, các sở, ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh

Quyết định và văn bản chỉ đạo, các công trình được điều chỉnh, bổ sung kinh phí, thực hiện tu sửa ổn định

Hàng năm

11

Thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập; giám sát vận hành hồ chứa và đảm bảo thông tin cho người dân vùng hạ du khi xả lũ

Sở Nông nghiệp và PTNT

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi; Sở Công thương và UBND các địa phương

văn bản chỉ đạo; các đoàn kiểm tra cụ thể

Hàng năm

12

Rà soát thực trạng sử dụng đất ven biển, ven sông; quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất khu vực này. Xây dựng quy định về hành lang an toàn khu vực ven biển, ven sông, kênh rạch phù hợp với thực tế của địa phương, không để phát sinh công trình nằm trong khu vực không đảm bảo an toàn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ngành và UBND các cấp

Quyết định và văn bản chỉ đạo

Năm 2019

13

Xây dựng kế hoạch, từng bước di dời công trình dân dụng và công nghiệp vi phạm hành lang an toàn khu vực ven biển, ven sông nhằm giảm thiểu nguy cơ sạt lở, hướng tới phát triển bền vững; thời gian hoàn thành trước năm 2025

Sở Xây dựng

Sở, ngành và UBND các cấp

Quyết định và văn bản chỉ đạo

Năm 2025

14

Điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm vùng miền, thích ứng với thiên tai, đảm bảo sinh kế bền vững, giảm thiệt hại cho sản xuất

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở, ngành và UBND các cấp

Quyết định và văn bản chỉ đạo

Hàng năm

15

Thực hiện lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kiểm tra, xử lý công trình làm gia tăng rủi ro thiên tai

Sở, ngành UBND các cấp

Sở Nông nghiệp và PTNT; các sở, ngành và UBND các cấp

Quyết định và văn bản chỉ đạo, các đoàn kiểm tra cụ thể

Hàng năm

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 3407/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Số hiệu 3407/KH-UBND Ngày ban hành 14/08/2018
Ngày có hiệu lực 14/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Thuận Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 3407/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Mục lục

Mục lục

Close