CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIA HẠN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA 09 ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại văn bản số 5121/BCT-XNK ngày 12 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý gia hạn 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực miền Nam được tiếp tục xuất khẩu gạo đến khi Tổng công ty Lương thực miền Nam chính thức chuyển thành công ty cổ phần như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 5121/BCT-XNK ngày 12 tháng 6 năm 2017.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Tổng công ty Lương thực miền Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: NN, TH, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3).LT

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/08/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 10/08/2017 của Chính phủ Về việc gia hạn hoạt động xuất khẩu gạo của 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực miền Nam

Số hiệu 76/NQ-CP Ngày ban hành 10/08/2017
Ngày có hiệu lực 10/08/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 10/08/2017 của Chính phủ Về việc gia hạn hoạt động xuất khẩu gạo của 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực miền Nam
Mục lục

Mục lục

Close