CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 190/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2004 

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN TÂN UYÊN, DẦU TIẾNG, PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương như sau:

1. Điều chỉnh 1.120 ha diện tích tự nhiên và 245 nhân khẩu của xã Tân Mỹ thuộc huyện Tân Uyên về xã Lạc An quản lý.

Thành lập xã Hiếu Liêm thuộc huyện Tân Uyên trên cơ sở 2.311 ha diện tích tự nhiên và 1.113 nhân khẩu của xã Lạc An, 2.227 ha diện tích tự nhiên và 1.277 nhân khẩu của xã Tân Định.

Xã Hiếu Liêm có 4.538 ha diện tích tự nhiên và 2.390 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hiếu Liêm: Đông giáp tỉnh Đồng Nai; Tây giáp các xã Tân Thành, Đất Cuốc, Lạc An; Nam giáp xã Lạc An và tỉnh Đồng Nai; Bắc giáp xã Tân Định và tỉnh Đồng Nai.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã Hiếu Liêm:

- Xã Lạc An có 3.565 ha diện tích tự nhiên và 6.958 nhân khẩu.

- Xã Tân Định còn lại 8.544 ha diện tích tự nhiên và 4.495 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Đất Cuốc thuộc huyện Tân Uyên trên cơ sở 1.096 ha diện tích tự nhiên và 1.546 nhân khẩu của xã Tân Mỹ, 2.012 ha diện tích tự nhiên và 1.204 nhân khẩu của xã Tân Thành.

Xã Đất Cuốc có 3.108 ha diện tích tự nhiên và 2.750 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đất Cuốc : Đông giáp các xã Hiếu Liêm, Lạc An; Tây giáp xã Tân Lập và thị trấn Uyên Hưng; Nam giáp xã Tân Mỹ; Bắc giáp các xã Tân Thành, Tân Định.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã Đất Cuốc:

- Xã Tân Mỹ còn lại 4.079 ha diện tích tự nhiên và 3.849 nhân khẩu.

- Xã Tân Thành còn lại 2.694 ha diện tích tự nhiên và 3.226 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Tân Hiệp thuộc huyện Tân Uyên trên cơ sở 545 ha và 2.287 nhân khẩu của xã Phú Chánh, 290 ha diện tích tự nhiên và 1.173 nhân khẩu của xã Tân Vĩnh Hiệp, 1.994 ha diện tích tự nhiên và 2.119 nhân khẩu của xã Khánh Bình.

Xã Tân Hiệp có 2.829 ha diện tích tự nhiên và 5.579 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Hiệp: Đông giáp thị trấn Uyên Hưng; Tây giáp các xã Vĩnh Tân, Phú Chánh; Nam giáp các xã Tân Vĩnh Hiệp, Khánh Bình; Bắc giáp các xã Bình Mỹ, Hội Nghĩa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Tân Hiệp:

- Xã Phú Chánh còn lại 1.718 ha diện tích tự nhiên và 6.407 nhân khẩu.

- Xã Tân Vĩnh Hiệp còn lại 1.731 ha diện tích tự nhiên và 9.409 nhân khẩu.

- Xã Khánh Bình còn lại 2.177 ha diện tích tự nhiên và 6.306 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Thạnh Hội thuộc huyện Tân Uyên trên cơ sở 388 ha diện tích tự nhiên và 2.298 nhân khẩu của xã Thạnh Phước.

Xã Thạnh Hội có 388 ha diện tích tự nhiên và 2.298 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thạnh Hội: Đông giáp tỉnh Đồng Nai; Tây giáp xã Thái Hòa; Nam giáp tỉnh Đồng Nai; Bắc giáp xã Thạnh Phước.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Thạnh Hội, xã Thạnh Phước còn lại 840 ha diện tích tự nhiên và 4.240 nhân khẩu.

5. Thành lập xã An Thái thuộc huyện Phú Giáo trên cơ sở 6.471 ha diện tích tự nhiên và 3.794 nhân khẩu của xã An Linh.

Xã An Thái có 6.471 ha diện tích tự nhiên và 3.794 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã An Thái: Đông, Tây và Bắc giáp tỉnh Bình Phước; Nam giáp các xã An Long, An Linh, Tân Hiệp, Phước Sang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã An Thái, xã An Linh còn lại 2.515 ha diện tích tự nhiên và 3.677 nhân khẩu.

6. Điều chỉnh 1.477 ha diện tích tự nhiên và 950 nhân khẩu của xã Minh Tân thuộc huyện Dầu Tiếng về cho xã Long Hòa quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Minh Tân còn lại 4.906 ha diện tích tự nhiên và 4.539 nhân khẩu.

- Xã Long Hòa có 5.828 ha diện tích tự nhiên và 6.800 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,
- ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
- HĐND, UBND tỉnh Bình Dương,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: ĐP, TCCB, TH,
- Lưu: NC (5) VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG


 

Phan Văn Khải
 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/12/2004

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 190/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Số hiệu 190/2004/NĐ-CP Ngày ban hành 17/11/2004
Ngày có hiệu lực 11/12/2004 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 190/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Mục lục

Mục lục

Close