Văn bản "Quyết định 05/2007/QĐ-BTS sửa đổi Quyết định 09/2003/QĐ-BTS về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/12.2009 và được thay thế bởi Quyết định 3593/QĐ-BNN-PC năm 2009 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tính đến ngày 30 tháng 09 năm 2009 hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có hiệu lực từ 16/12/2009

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 05/2007/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2003/QĐ-BTS NGÀY 05/8/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN, VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG BỘ THUỶ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ - Mục C phần IX Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ Thuỷ sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2003/QĐ-BTS ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản), gồm có :

1. Phòng Tổng hợp

2. Phòng Thi đua, tuyên truyền;

3. Phòng Hành chính, Tin học, Lưu trữ

4. Phòng Kế toán - Tài chính;

5. Phòng Quản trị bảo vệ;

6. Đội xe;

7. Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Bộ và Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 Tạ Quang Ngọc

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/12/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 05/2007/QĐ-BTS sửa đổi Quyết định 09/2003/QĐ-BTS về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu 05/2007/QĐ-BTS Ngày ban hành 07/06/2007
Ngày có hiệu lực 18/07/2007 Ngày hết hiệu lực 16/12/2009
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 05/2007/QĐ-BTS sửa đổi Quyết định 09/2003/QĐ-BTS về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành
Mục lục

Mục lục

Close