ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/2016/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ 03 QUYẾT ĐỊNH LÀ VĂN BẢN QUY PHAM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 116 /TTr-STP ngày 20/10/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 03 Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Lào Cai.

2. Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

3. Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Lý do: Công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Văn phòng Chính phủ
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở Tư pháp (02 bản);
- Công báo Lào Cai;
- Cổng TTĐT Lào Cai;
- Báo Lào Cai;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Thể

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/11/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 100/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Số hiệu 100/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 11/11/2016
Ngày có hiệu lực 20/11/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lào Cai Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 100/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Mục lục

Mục lục

Close