ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NGUỒN NƯỚC PHẢI LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 282/TTr-STNMT ngày 08 tháng 9 năm 2017 về việc đề nghị phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (có Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Công bố danh sách các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; thông báo tới Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, nơi có nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ.

2. Tổ chức xây dựng kế hoạch, phương án, kinh phí cắm mốc chi tiết hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thi hành);
- Cục Quản lý Tài nguyên nước
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên KS;
- Lưu VT, (Đ 36).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC SÔNG, SUỐI PHẢI LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định sô: 1052/QĐ-UBND ngày 16/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

STT

Tên sông, suối

Địa giới hành chính xã (thị trấn)

Đoạn sông, suối, ngòi

Chức năng hành lang bảo vệ nguồn nước

Ghi chú

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (km)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

I

HUYỆN NA HANG

1

Suối thác Mơ

Thị trấn Na Hang

X = 2.473.020
Y = 441.437

Hồ thủy điện Tuyên Quang

1,7

1. Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;
2. Bảo vệ ổn định bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước.

Nguồn nước cung cấp nước sinh hoạt cho thị trấn Na Hang

2

Suối Nà Lộc

Xã Yên Hoa

Thôn Nà Lộc

Bản Va

4,2

Bảo vệ ổn định bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước.

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

3

Suối Bản Va

Xã Yên Hoa

Bản Va

Hồ Thuỷ điện

8,3

Bảo vệ ổn định bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước.

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

4

Suối Khâu Pồng

Xã Yên Hoa

Thôn Khâu Pồng

Bản Va

2,6

Bảo vệ ổn định bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước.

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

5

Suối Nẻ

Xã Thanh Tương

Thôn Bản Bung

Thôn Ngòi Nẻ

12

1. Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;
2. Bảo vệ ổn định bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cấp nước sinh hoạt khu TĐC Phiêng Hẻo, xã Thanh Tương; sản xuất nông nghiệp; trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

II

HUYỆN LÂM BÌNH

1

Suối Nặm Luông

Xã Lăng Can

Thôn Khuổi Thuồn

Thôn Pác Lùng

12

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

2

Suối Nặm Chá

Xã Lăng Can

Thôn Khau Bây

Thôn Pác Lùng

20

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

3

Suối Nà Phủng

Xã Khuôn Hà

X= 24 91.511

X= 24 91.423

1,95

Bảo vệ sự ổn ðịnh của bờ; phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

Y=4 24.937

Y=4 23.540

4

Suối Khuổi Coóc

Xã Khuôn Hà

X= 24 92.052

X= 24 91.945

1,72

1. Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;
2. Bảo vệ ổn định bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước sạch sinh hoạt cho thôn Nà Ráo

Y=4 24.650

Y=4 22.844

5

Suối Bó Chà

Xã Khuôn Hà

X= 24 89.355

X= 24 88.916

0,4

1. Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;
2. Bảo vệ ổn định bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước sạch sinh hoạt, nước tưới tiêu

Y=4 25.184

Y=4 25.387

6

Suối lũng píat

Xã Thổ Bình

Thôn Lũng Píat

Giao với suối Píat

4

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

7

Suối píat

Xã Thổ Bình

Bản Dạ

Thôn Vằng Áng

8

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

8

Suối khẻng

Xã Thổ Bình

Thôn Khau khoang

Giao với suối Píat

4

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

9

Suối Phia Cầu

Xã Thổ Bình

Thôn Phia cầu

Thôn Nà Cọn

5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

10

Suối Cóc Thần

Xã Thổ Bình

Thôn Nà Mỵ

Thôn Tân Lập

3

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

11

Suối Luông

Xã Bình An

Thôn Nà Coóc

Bản Dạ

7

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

12

Khuổi Tao (Khuổi Cái)

Xã Hồng Quang

Thôn Khuổi Tao

Thôn Nà Chúc

16

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

13

Suối Nặm Lương

Xã Xuân Lập

Thôn Nặm Lương

Thôn Pắc Cắp

5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

III

HUYỆN CHIÊM HÓA

1

Suối Linh Đức (suối Trinh)

Xã Linh Phú, Tri Phí Kim Bình, Vinh Quang

Thôn Nà Luông, xã Linh Phú

Giao với sông Gâm

16

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

2

Suối Khuổi Hóp

Linh Phú

Giáp xã Trung minh

thôn Pắc Hóp (giao với suối Linh Đức)

3

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

3

Suối Khuổi Lầy

Linh Phú

Thôn Khuổi Lầy

thôn Khuổi Đấng

3

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

4

Suối Cả (Ngòi Nhung)

Xã Yên Nguyên, Hào Phú

Thôn Tát Đán, xã Hào Phú

Giao với sông Lô tại xã Yên Nguyên

8,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

5

Suối Bó Kẹn (suối Linh)

Xã Tân Thịnh, Hoà An

Thôn Phúc Thượng, xã Tân Thịnh

Thôn Nà Đinh (Hợp với sông Gâm)

4

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

6

Suối Loong Khun

Tân Thịnh

Thôn Linh Tân

Thôn Phúc Yên

1

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

7

Suối Nặm Xúm

Phúc Son

Thôn Kim Minh

thôn Bản Chỏn

8

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

8

Suối Mỏ Ngoặng

Phúc Son

Thôn Bó Ngoạng

Thôn Bản Chỏn

2

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

9

Suối Phú An

Kim Bình

Thôn Đèo Làng

Thôn Bó Củng

5,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

10

Suối Yên Linh (Khuẩy Coóc)

Kim Bình

Thôn Tống Bóc

Thôn Pắc Chài

5,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

11

Suối Bản Thi

Bình Phú

Thôn Bản Man

Thôn Phú Linh

8

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

12

Suối Linh

Hòa An

Thôn Pá Tao Thượng

Thôn Nà Đinh (Hợp với sông Gâm)

12

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

13

Suối Kiên Đài

Phú Bình

Thôn Bản Ho 1

Thôn Đoàn Kết

10

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

14

Suối Khuổi Dài

Phú Bình

Thôn Nà Nhừ

Thôn Đoàn Kết

16

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

15

Suối ngòi ba

Tân Mỹ

Thôn Nà Giàng

Thôn Phổ Vền

10

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

16

Suối Khuổi Mán

Yên Lập

Thôn Nà Tin Kéo

Thôn Nà Nâu

13

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

17

Suối Khuổi Khương

Yên Lập

Thôn Cốc Táy

Thôn Liên Kết

10,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

18

Suối Khuổi Luông

Yên Lập

Xóm 135 thôn Nhật Tân

Thôn Liên Kết (giao với Sông Gâm)

4,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

19

Suối Nà Mạ

Minh Quang

Thôn Vàn Áng, xã Thổ Bình

Thôn Xuân Thủy, xã Tân Mỹ

10

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

20

Suối Nà Tơớng

Minh Quang

Thôn Bản Chỏn, xã Phúc Sơn

Thôn Nà Tơớng

2,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

21

Suối Mỏ Pài

Minh Quang

Thôn Mỏ Pài (Bản Pài)

Thôn Nà Tơớng

2,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

22

Nặm Đôm, thôn Nà Mè

Minh Quang

Thôn Nà Han

Thôn Phai Giảo

4,0

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

23

Ngòi Ba

Trung Hà

Thôn Thác Ba

Giáp xã Hà Lang

18

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trục thoát nước cho khu tập trung dân cư

24

Sông Gâm

Xã Ngọc Hội, Xuân Quang, thị trấn Vĩnh Lộc

Chân đập thủy điện Chiêm Hóa

Hết địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc

13

1. Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;
2. Bảo vệ ổn định bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước sinh hoạt cho thị trấn Vĩnh Lộc

IV

HUYỆN HÀM YÊN

1

Suối Ngòi Mục (Vực Ải)

Thị trấn Tân Yên

Giao với suối Ngòi Giàng

Giao với sông Lô

4

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

2

Suối Minh Hương - Ngòi Bợ

Xã Minh Hương, Bình Xa

Thôn 3 Minh Tiến (Khuẩy Trực), xã Minh Hương

Giao với sông Lô tại thôn Tân Bình, xã Bình Xa

17,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

3

Suối Khe Lãnh - Suối Làng Tề - Suối Lù

Xã Thái Hòa, Đức Ninh

Giáp xã Thành Long

Giao với sông Lô tại thôn CHợ Tổng, xã Hùng Đức

14

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

4

Ngòi Phong Nẫm (suối Đức Ninh)

Xã Hùng Đức, Đức Ninh, Thái Hòa

Giao với suối Khuân Ẻn tại xã Hùng Đức

Giao với Suối Lù tại xã Thái Hòa

10

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

5

Sông Lô

Thị trấn Tân Yên

Giáp xã Yên Phú

Giáp xã Thái Sơn

5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

 

V

HUYỆN YÊN SƠN

1

Sông Phó Đáy

Xã Hùng Lợi, Trung Sơn, Kim Quan

Thôn Làng Cóc, xã Hùng Lợi

Thôn Kim Thu Ngà hết địa phận xã Kim Quan

15

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

2

Sông Gâm

Xã Lực Hành, Phúc Ninh, Xuân Vân, Tân Long

Đập thủy điện Yên Sơn tại xã Lực Hành

Giao với sông Lô

8

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu thoát nước sau công trình thủy điện

3

Suối Chương

Xã Hùng Lợi

Cầu Tràn, thôn Chương

Giao nhau với Sông Phó Đáy

2,3

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

4

Suối Yểng

Xã Hùng Lợi

Suối Nóng

Cầu Tràn Suối Yểng

1,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

5

Suôi Lê

Xã Đạo Viện, Công Đa

Thôn Ngòi Nghìm

Hết địa phận xã Công Đa

13,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

6

Suối Trung Trực

Xã Trung Trực

Thôn Khuổi Lệch

Suối Chàm xã Kiến Thiết

10

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

7

Suối Cường Đạt

Xã Tân Long

Xóm 16

Sông Lô

6,7

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

8

Suối Yên Lĩnh

Xã Tân Tiến, Tân Long

Thôn 1, xã Tân Tiến

Sông Lô tại xã Tân Long

14

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

9

Suối Lang Quán (ngòi Cơi)

Xã Lang Quán, Trung Môn, Thắng Quân

Chân núi Là

Giao với sông Lô tại xã Thắng Quân

11,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

10

Suôi Ngòi Là

Xã Trung Môn

Xóm 16

Hết địa phận xã giáp với TP Tuyên Quang

2

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

11

Suối La

Xã Trung Môn

Xóm 2 (Đập Trung La)

Xóm 14, giáp TP Tuyên Quang

3,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

12

Suối Chả

Xã Phú Lâm, xã Kim Phú

Thôn Ngoi Xanh 1

Hết địa phận xã giáp với xã Kim Phú, giáp với TP Tuyên Quang

8,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

13

Ngòi Phú Lâm - Suối Vực Vại

Xã Phú Lâm

Thôn Vực Vại 3

Giao với suối Chả

7

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Trục tiêu thoát nước cho khu vực dịch vụ suối nước nóng Phú Lâm (và phường Phú Lâm theo QH mở rộng thành phố Tuyên Quang).

14

Suối Ngòi Vạc

Xã Phú Thịnh, xã Thái Bình

Thôn Húc, xã Phú Thịnh

Sông Lô tại xã Thái Bình

7

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

15

Suối Hoắc

Xã Thái Bình

Thôn Hoắc

Sông Lô

6

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

16

Suối Chanh

Xã Thái Bình

Dốc Yên Ngựa

Sông Lô

3,6

1. Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;
2. Bảo vệ ổn định bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước sinh hoạt

17

Suối Rạp

Xã Tiến Bộ

Thôn Ngòi Cái

Sông Lô

6,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

18

Suối Ngòi Soan

Xã Tiến Bộ

Thôn Làng Cả

Hết địa phận xã

8,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu tập trung dân cư

VI

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

1

Sông Lô

Thành phố Tuyên Quang

Xã Tràng Đà (giáp xã Tân Long, huyện Yên Sơn)

Hết xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

30

1. Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;
2. Bảo vệ ổn định bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước;
3. Tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí …

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho thành phố Tuyên Quang, các khu công nghiệp

2

Suối Kỳ Lãm

Xã Đội Cấn, Thái Long

Hồ Kỳ Lãm

Giao với sông Lô

12,5

Bảo vệ ổn định bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho sản xuất; Trụ tiêu thoát nước cho khu công nghiệp.

3

Suối Chả

Hưng Thành

Giáp xã Kim Phú, huyện Yên Sơn

Giao với sông Lô

3,5

Bảo vệ ổn định bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước tưới tiêu; trục tiêu thoát nước cho thành phố Tuyên Quang

VI

HUYỆN SƠN DƯƠNG

1

Suối Ngỗi

Xã Đông Lợi

Đát Cao Ngỗi

Đát Đồng Bừa

3

1. Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;
2. Bảo vệ ổn định bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp cung cấp nước cho công trình cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho khu dân cư.

2

Suối Cả

Xã Đông Lợi

Đát Đồng Bừa

Cầu Treo

5

1. Phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước;
2. Bảo vệ ổn định bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất cho khu dân cư

3

Sông Phó Đáy

Xã Trung Yên, Tân Trào, Bình Yên, Hợp Thành, Minh Thanh, Tú Thịnh, thị trấn Sơn Dương

Giáp với xã Kim Quan, huyện Yên Sơn

Hết địa phận thị trấn Sơn Dương (giáp xã Phúc Ứng

28

1. Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước;
2. Tạo không gian cho các hoạt động bảo tồn và phát triển giá trị về lịch sử

Gắn liền với di tích lịch sử-văn hóa; Nguồn nước cung cấp nước sản xuất

4

Suối Thia

Xã Tân Trào

Thôn Tân Lập

Giao với sông Phó Đáy

7,6

1. Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước;
2. Tạo không gian cho các hoạt động bảo tồn và phát triển giá trị về lịch sử

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước; gắn liền với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa

5

Suối Lê

Xã Minh Thanh

Đập Vực Vầm

Khu di tích Bộ Ngoại giao

3,5

1. Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước;
2. Tạo không gian cho các hoạt động bảo tồn và phát triển giá trị về lịch sử

Gắn liền với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa

6

Suối Từ Trầm (ngòi Tam Đảo)

Xã Hợp Thành

Thôn Đồng Đài

Giao với sông Phó Đáy

12

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu dân cư tập trung

7

Suối Bâm

Xã Đại Phú, Sơn Nam

Hồ Hoa Lũng, thôn Tứ Thể, xã Đại Phú

Giao với sông Phó Đáy tại xã Sơn Nam

11

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu dân cư tập trung

8

Suối Thiện

Xã Thiện Kế

Thôn Kế Tân, xã Thiện Kế

Giao với sông Phó Đáy

3,5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu dân cư tập trung

9

Suối Ngòi Yên

Xã Tú Thịnh, Thượng Ấm, Vĩnh Lợi

Hợp lưu của suối Hưng Thịnh và suối Tân Thắng tại thôn Hưng Thinh, xã Tú Thịnh

Giao với sông Lô tại xã Vĩnh Lợi

12

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu dân cư tập trung

10

Suối Dâu

Xã Thượng Ấm, Vĩnh Lợi

Giao với đường TL 186

Giao với suối Ngòi Yên

5

Bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước

Nguồn nước cung cấp nước cho hoạt động sản xuất; trục tiêu, thoát nước cho khu dân cư tập trung

Ghi chú: Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ được xem xét, điều chỉnh theo định kỳ năm (05) năm hoặc khi cần thiết theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN, THỦY LỢI VÀ CÁC HỒ CHỨA KHÁC PHẢI LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1052/QĐ-UBND ngày 16/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên hồ chứa/công trình

Địa điểm xây dựng công trình đầu mối

Ghi chú

I

Hồ thủy điện

 

 

1

Thủy điện Tuyên Quang

Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đã thực hiện cắm mốc

2

Thủy điện Chiêm Hóa

Xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Đã thực hiện cắm mốc

3

Thủy điện Yên Sơn

Xã Quý Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Chủ công trình phải thực hiện việc cắm và bàn giao mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước trước khi thực hiện tích nước hồ chứa theo quy định tại điểm a Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ

II

Hồ chứa thủy lợi

 

 

1

Ngòi Là 1

Xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

 

2

Ngòi Là 2

Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Đã thực hiện cắm mốc

3

Hoàng Khai

Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Đã thực hiện cắm mốc

4

An Khê

Xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Đã thực hiện cắm mốc

5

Như Xuyên

Xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

 

6

Hoàng Tân

Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

 

7

Hoa Lũng

Xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

 

8

Noong Mò

Xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

 

9

Ô Rô

Xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

 

10

Hồ Khởn

Xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

 

11

Kỳ Lãm

Xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho khu công nghiệp

III

Hồ chứa khác

 

 

1

Hồ Trung Việt

Thôn Trung Việt 2, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

 

2

Hồ Hưng Kiều 3

Thôn Hưng Kiều 3, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

 

3

Hồ Công viên cây xanh

Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

 

4

Hồ Thương Binh

Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

 

Ghi chú: Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ được xem xét, điều chỉnh theo định kỳ năm (05) năm hoặc khi cần thiết theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 16/09/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu 1052/QĐ-UBND Ngày ban hành 16/09/2017
Ngày có hiệu lực 16/09/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Tuyên Quang Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Mục lục

Mục lục

Close