THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1065/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2018

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ về Tín dụng đầu tư của Nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 10430/TTr-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 và các văn bản: số 1901/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 3 năm 2018, số 2988/BKHĐT-TH ngày 09 tháng 5 năm 2018, số 546/BKHĐT-TH ngày 10 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn tín dụng, đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018.

2. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch phát hành vốn trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, kế hoạch tín dụng vốn nước ngoài (ODA cho vay lại) năm 2018 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam bảo đảm không vượt trần nợ công và nợ Chính phủ đã được Quốc hội thông qua.

3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam căn cứ kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 được giao tại Điều 1 Quyết định này:

a) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mức vốn được giao.

b) Định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

DANH MỤC PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Số lượng trang

- Phụ lục

01

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2018

Kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước

 

 

Tổng mức kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

Tỷ đồng

5.600

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/08/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1065/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1065/QĐ-TTg Ngày ban hành 23/08/2018
Ngày có hiệu lực 23/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 1065/QĐ-TTg năm 2018 về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close