ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1447/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO PHỤC VỤ ĐƠN VỊ TIM MẠCH CAN THIỆP CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG NĂM 2016 - 2017 (LẦN 2).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Xét Tờ trình số 380/TTr-BVĐK ngày 12/5/2017 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng về việc xin thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ đơn vị tim mạch can thiệp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2016-2017; theo đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản 1493/STC-HCSN ngày 26/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ đơn vị tim mạch can thiệp của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016-2017 (lần 2) với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Dự toán mua sắm:

a) Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

b) Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật: Theo Chứng thư thẩm định giá số 9917.104/CT-BTCVALUE ngày 21/4/2017 của Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE.

c) Tổng giá trị dự toán gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ đơn vị tim mạch can thiệp của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016-2017 (lần 2: đối với 06 mặt hàng chưa lựa chọn được nhà thầu lần 1 tại Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh): 5.324,96 triệu đồng (năm tỷ, ba trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng).

d) Nguồn vốn mua sắm: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh năm 2016 - 2017 của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đối với 06/10 mặt hàng chưa lựa chọn được nhà thầu tại Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh):

a) Phần công việc đã thực hiện: Chi phí thẩm định giá: 5,3 triệu đồng.

b) Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không.

c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ đơn vị tim mạch can thiệp của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016 - 2017 (lần 2) bao gồm 06 mặt hàng là 01 gói thầu với tổng giá trị: 5.319,66 triệu đồng (năm tỷ, ba trăm mười chín triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng).

(Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 9917.104/CT-BTCVALUE ngày 21/4/2017 của Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE).

d) Giá gói thầu, hình thức, phương thức và thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ đơn vị tim mạch can thiệp của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016 -2017 (lần 2)

5.319,66

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 7/2017

Theo đơn giá cố định

Theo hợp đồng

đ) Nguồn vốn: Theo Khoản d, Mục 1, Điều 1 Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước đtổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước Lâm Đồng; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP và CV: KH, TC;
- Lưu: VT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Liêm

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1447/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ đơn vị tim mạch can thiệp của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016-2017 (lần 2) do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu 1447/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/07/2017
Ngày có hiệu lực 03/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1447/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ đơn vị tim mạch can thiệp của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng năm 2016-2017 (lần 2) do tỉnh Lâm Đồng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close