BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1475/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Tài chính phụ trách các lĩnh vực công tác, các đơn vị thuộc và trực thuộc theo nguyên tắc như sau:

1. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính theo quy định tại các Luật chuyên ngành và Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

2. Bảo đảm thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ, của Bộ Tài chính và Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

3. Bảo đảm chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực công tác, vừa tạo điều kiện để lãnh đạo Bộ Tài chính nắm và hiểu rõ các mặt công tác khác của ngành.

4. Bảo đảm tính ổn định, kế thừa và có sự điều chỉnh từng bước cho phù hợp.

5. Bảo đảm tính hợp lý, hiệu lực, hiệu quả và thuận lợi trong giải quyết công việc.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

1. Đồng chí Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

a) Chịu trách nhiệm toàn bộ về tổ chức cán bộ và hoạt động của Bộ Tài chính trước Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

b) Chỉ đạo trực tiếp công tác chiến lược, chính sách tài chính ngành; các cân đối vĩ mô của nền kinh tế liên quan đến ngành Tài chính; công tác tổ chức, cán bộ ngành Tài chính; công tác thi đua khen thưởng; công tác cải cách hiện đại hóa ngành.

Trực tiếp phụ trách: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua Khen thưởng.

c) Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, các nhiệm vụ công tác của Bộ và của ngành quy định tại Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính và các Luật chuyên ngành.

d) Giữ vị trí và các chức danh: Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - kỷ luật ngành Tài chính; Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

đ) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Hà Nội.

2. Đồng chí Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn

a) Giúp Bộ trưởng điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Bộ và Lãnh đạo cơ quan Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt.

b) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý công tác thuế; công tác hải quan; công tác các lĩnh vực Đảng, Thanh niên và Cựu chiến binh Bộ Tài chính.

Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế.

c) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang, Tây Ninh.

3. Đồng chí Thứ trưởng Trần Xuân Hà

a) Chỉ đạo trực tiếp: phát triển công nghệ thông tin và thống kê toàn ngành tài chính; công tác tài chính ngành.

b) Chỉ đạo trực tiếp: Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính, bảo hiểm, kế toán và kiểm toán, nghiên cứu khoa học, lĩnh vực quản lý nhà nước về Kho bạc nhà nước.

Trực tiếp phụ trách: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục Kế hoạch - Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Kho bạc Nhà nước.

c) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

4. Đồng chí Thứ trưởng Trần Văn Hiếu

a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp; quản lý giá; quản lý tài chính các tổ chức tài chính, xổ số kiến thiết và các ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

Trực tiếp phụ trách: Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; các doanh nghiệp thuộc Bộ (Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp; Công ty In tài chính; Nhà khách Bộ Tài chính tại Hà Nội; Nhà khách Bộ Tài chính tại Sầm Sơn, Thanh Hóa), Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Xổ số điện toán Việt Nam.

b) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng.

5. Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí

a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công sản; dự trữ Nhà nước; lĩnh vực tài chính liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Quản lý Công sản.

b) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Cần Thơ, các tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

6. Đồng chí Thứ trưởng Trương Chí Trung

a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về pháp chế, quản lý nợ công, tài chính đối ngoại; tài chính trong lĩnh vực hợp tác và hội nhập quốc tế;

Trực tiếp phụ trách: Vụ Pháp chế, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Vụ Hợp tác quốc tế.

b) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

7. Đồng chí Thứ trưởng Vũ Thị Mai

a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về chính sách Thuế, phí, lệ phí, thanh tra tài chính (kể cả thanh tra nội bộ ngành); công tác văn phòng, báo chí, thông tin, xuất bản và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác Công đoàn của Bộ Tài chính.

Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Vụ Chính sách Thuế, Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính.

b) Thực hiện chức trách người phát ngôn của Bộ Tài chính.

c) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình.

8. Đồng chí Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải

a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính khu vực hành chính, sự nghiệp; các chương trình mục tiêu Quốc gia (trừ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020); quản lý nhà nước về lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách quốc phòng, an ninh và ngân sách Đảng); quản lý nhà nước về tài chính đầu tư phát triển.

Trực tiếp phụ trách: Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Đầu tư, Vụ I.

b) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2338/QĐ-BTC ngày 05/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông báo số 390/TB-BTC ngày 5/6/2014 và Thông báo số 708/TB-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính.

2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ vào phân công lĩnh vực phụ trách tại Quyết định này, thực hiện rà soát và điều chỉnh sự tham gia của Lãnh đạo Bộ vào các Ban chỉ đạo, các Ủy ban,... cho phù hợp, báo cáo Bộ.

3. Giao Văn phòng Bộ căn cứ vào phân công lĩnh vực phụ trách tại Quyết định này để thực hiện rà soát, sửa đổi và bổ sung Quy chế làm việc của Bộ Tài chính.

4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- VPCP, VPTW Đảng, VPQH, VPCTN;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát TCTTQG;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TC, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW, DTNN khu vực;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- VPĐU, CĐ, TN, NC, Thanh tra nhân dân CQ Bộ;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/07/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1475/QĐ-BTC năm 2015 về phân công lĩnh vực phụ trách của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính

Số hiệu 1475/QĐ-BTC Ngày ban hành 29/07/2015
Ngày có hiệu lực 29/07/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1475/QĐ-BTC năm 2015 về phân công lĩnh vực phụ trách của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính
Mục lục

Mục lục

Close