BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1481/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC GIỮA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1818/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Bộ trưởng lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; chịu trách nhiệm trước Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.

2. Thứ trưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo, thực hiện từng lĩnh vực công tác của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng, được sử dụng quyền của Bộ trưởng để giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công hoặc được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các quyết định của mình.

3. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng chủ động giải quyết công việc và phối hợp với các Thứ trưởng khác khi cần thiết; trường hợp không thống nhất, báo cáo Bộ trưởng quyết định.

4. Bộ trưởng chịu trách nhiệm về quyết định của các Thứ trưởng liên quan đến việc thực hiện các công việc được Bộ trưởng phân công. Các Thứ trưởng có trách nhiệm nắm tình hình hoạt động và chương trình công tác của Bộ để có thể thay mặt Bộ trưởng dự họp với các bộ, ngành, địa phương và tiếp khách quốc tế. Tùy theo yêu cầu công tác của Bộ, việc phân công công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng có thể thay đổi.

5. Hàng tuần hoặc khi cần thiết, Bộ trưởng và các Thứ trưởng họp để giải quyết những công việc cần bàn bạc tập thể, kiểm Điểm đánh giá, thống nhất việc chỉ đạo chương trình công tác của Bộ. Các Thứ trưởng báo cáo Bộ trưởng và thông báo các Thứ trưởng khác biết về nội dung chỉ đạo công tác của mình.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Thứ trưởng trong phạm vi công việc được Bộ trưởng phân công

1. Chỉ đạo thực hiện chương trình công tác của Bộ.

2. Chủ trì đề xuất các chủ trương, chính sách, cơ chế và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

3. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng, các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác do mình phụ trách; phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.

4. Giải quyết các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền của Bộ hoặc báo cáo Bộ trưởng để thống nhất xử lý những vấn đề quan trọng.

5. Khi Bộ trưởng đi công tác nước ngoài, hoặc khi cần thiết Bộ trưởng phân công một Đồng chí Thứ trưởng, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên do Bộ trưởng phân công sẽ thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, giải quyết các công việc của Bộ.

Điều 3. Những công việc chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

I. Quản lý theo lĩnh vực

1. Báo chí; Thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại; Thông tin cơ sở.

2. Xuất bản, in, phát hành.

3. Bưu chính, chuyển phát.

4. Viễn thông; Internet; Tần số vô tuyến điện; Truyền dẫn phát sóng.

5. Công nghệ thông tin (gồm công nghiệp CNTT, an toàn thông tin và ứng dụng CNTT); Điện tử.

6. Quản lý hoạt động thông tin báo chí, xuất bản của Bộ.

7. Hạ tầng thông tin phục vụ phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

II. Quản lý tổng hợp

1. Thanh tra (gồm thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và thanh tra hành chính trong Bộ).

2. Thi đua - khen thưởng và lịch sử - truyền thống.

3. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực Thông tin và Truyền thông.

4. Tổ chức và cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thực hành Tiết kiệm; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, buôn lậu.

5. Khoa học - công nghệ.

6. Tiêu chuẩn chất lượng thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

7. Sở hữu trí tuệ thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Quyền sở hữu trí tuệ đối với báo chí, xuất bản và quyền tác giả đối với phần mềm, nội dung số trong CNTT (bản quyền về sản phẩm và dịch vụ CNTT và Truyền thông).

8. Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế.

9. Pháp chế.

10. Kế hoạch - Tài chính đối với lĩnh vực Thông tin và Truyền thông:

a) Các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch, Chương trình, Đề án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông;

b) Các Dự án về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông;

c) Định mức kinh tế-kỹ thuật, thống kê, thông tin kinh tế chuyên ngành.

11. Kế hoạch - Tài chính trong Bộ:

a) Lập dự toán, phân bố ngân sách;

b) Quản lý công sản;

c) Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên.

12. Đối mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, công tác đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp.

13. Nội chính; Cải cách hành chính.

14. Công tác Quốc phòng - An ninh; Quân sự của Bộ.

15. Tham gia các Ban, Ủy ban, Hội đồng của TW, Chính phủ và của Bộ.

16. Theo dõi hoạt động của các Hội, Hiệp Hội và quản lý nhà nước tại địa phương về Thông tin và Truyền thông.

17. Công tác Đảng, Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh).

Điều 4. Phân công công việc cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

- Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; Chịu trách nhiệm trước Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chính sách, pháp luật; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Báo chí; Tổ chức, cán bộ; Thanh tra; Hợp tác quốc tế; Chương trình, Đề án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; Bảo vệ chính trị nội bộ; Thi đua khen thưởng, Lịch sử - truyền thống; Cải cách hành chính; Phòng, chống tham nhũng, buôn lậu; Thực hành Tiết kiệm và các công tác khác do Chính phủ giao.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Thanh tra Bộ; Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

2. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

- Phụ trách các lĩnh vực: Pháp chế; Khoa học và Công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn chất lượng; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Bưu chính và chuyển phát; Nội chính; An ninh - Quốc phòng, Quân sự của Bộ; Các Dự án về lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Dự án nâng cao khả năng truy cập Internet công cộng tại Việt Nam; Cục công tác phía Nam; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn; Trường Cao đẳng công nghiệp In; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Văn phòng Bộ (bao gồm Đại diện văn phòng Bộ tại Miền Trung-Tây Nguyên).

3. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng

- Phụ trách các lĩnh vực: Công nghệ thông tin (bao gồm Công nghiệp CNTT; An toàn thông tin; ứng dụng CNTT); Điện tử; Bản quyền về sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông; Hội nhập kinh tế quốc tế; Các Dự án thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Công nghệ thông tin; Cục Tin học hóa; Cục An toàn thông tin; Trung tâm Thông tin; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam; Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam; Ban Quản lý Dự án “Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam; Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

4. Thứ trưởng Phạm Hồng Hải

- Phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch - Tài chính của Bộ; Định mức kinh tế - kỹ thuật, thống kê, thông tin kinh tế chuyên ngành thông tin và truyền thông; Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, công tác đầu tư, tài chính và hoạt động của các doanh nghiệp.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Cục Bưu điện Trung ương; Ban quản lý Chương trình viễn thông công ích; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

5. Thứ trưởng Phan Tâm

- Phụ trách các lĩnh vực: Viễn thông; Internet; Truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; Công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; Công tác Đảng, Đoàn thể; Các Dự án về lĩnh vực Viễn thông, Internet, Truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Trung tâm Internet Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

6. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo

- Giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực Báo chí; Phụ trách các lĩnh vực: Xuất bản, in, phát hành; Thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại; Thông tin cơ sở; Bản quyền tác giả đối với các sản phẩm báo chí, xuất bản; Các Dự án thuộc lĩnh vực Báo chí, xuất bản, in, phát hành, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở.

- Quản lý hoạt động thông tin báo chí, xuất bản của Bộ.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin đối ngoại; Vụ Thông tin cơ sở; Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế; Báo Bưu điện Việt Nam; Báo điện tử VietNamNet; Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông; Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các văn bản của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc Phân công phụ trách địa phương, Hội, Hiệp hội, tham gia các Ban Chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng của Lãnh đạo Bộ trái với Quyết định này.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- VPCP, VPTW Đảng, VPQH, VPCTN; Ban TGTW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
- Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp Thông tin và Truyền thông;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

PHÂN CÔNG THEO DÕI CÁC ĐỊA PHƯƠNG, HỘI, HIỆP HỘI; THAM GIA CÁC BAN CHỈ ĐẠO, ỦY BAN, HỘI ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số 1481/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

A. PHÂN CÔNG THEO DÕI CÁC ĐỊA PHƯƠNG HỘI, HIỆP HỘI

1. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

- Theo dõi các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

2. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

- Theo dõi các tỉnh, thành phố: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Bình Thuận, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh.

- Theo dõi các Hội, Hiệp hội: Hội Tem Việt Nam, Chi hội luật gia Bưu điện.

3. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng

- Theo dõi các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

- Theo dõi các Hội, Hiệp hội: Hội Tin học Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT, Hiệp hội doanh nghiệp điện tử, tin học Việt Nam, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam.

4. Thứ trưởng Phạm Hồng Hải

Theo dõi các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái.

5. Thứ trưởng Phan Tâm

- Theo dõi hoạt động của các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú Yên.

- Theo dõi các Hội, Hiệp hội: Hội Vô tuyến điện tử, Hiệp hội Internet Việt Nam.

6. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo

- Theo dõi hoạt động của các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Quảng Trị, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp.

- Theo dõi các Hội, Hiệp hội: Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo Bưu chính Viễn thông.

B. PHÂN CÔNG THAM GIA CÁC BAN CHỈ ĐẠO, ỦY BAN, HỘI ĐỒNG

I. CÁC BAN CHỈ ĐẠO, ỦY BAN, HỘI ĐỒNG CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

+ Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

+ Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

+ Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền

+ Ban Chỉ đạo Phòng và chống tham nhũng Trung ương

+ Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia

+ Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn 2030

+ Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam

+ Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896)

+ Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo

+ Chủ tịch Ủy ban Tần số vô tuyến điện

+ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin

2. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

+ Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội

+ Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMT Quốc gia

+ Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

+ Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

+ Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

+ Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

+ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người

+ Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

+ Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

+ Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

+ Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn - vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ Trung ương

+ Ban Chỉ đạo Dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

+ Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

+ Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp

+ Ban Chỉ đạo Đề án “Chính sách cho cán bộ về công tác ở địa bàn khó khăn”

+ Ban Chỉ đạo Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”

+ Ban Chỉ đạo Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp”

+ Ban soạn thảo Dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

+ Ban soạn thảo Luật Quốc phòng

+ Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

+ Ủy ban về Thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam

+ Hội đồng phối hợp phổ biến và giáo dục pháp luật

+ Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương

+ Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia

+ Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh

+ Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định báo cáo đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

+ Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Long Thành

+ Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Séc

+ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

3. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng

+ Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế

+ Ban Chỉ đạo Quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế Hải quan một cửa quốc gia

+ Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389)

+ Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504)

+ Ban Chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ

+ Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng

+ Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng

+ Ban Chỉ đạo Cuộc thi Nhân tài đất Việt trong lĩnh vực Y tế

+ Ban Chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân Trung ương

+ Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội”

+ Ban Chỉ đạo Trang tin điện tử của Chính phủ

+ Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT

+ Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

+ Ủy ban Quốc gia APEC 2017

+ Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam

+ Tiểu ban an ninh và y tế APEC 2017

4. Thứ trưởng Phạm Hồng Hải

+ Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

+ Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

+ Ban Chỉ đạo phòng, chống mua bán người của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP)

+ Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)

+ Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015”

+ Ban Cứu trợ Trung ương

+ Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam

+ Hội đồng tư vấn Quốc gia Chương trình thương hiệu Quốc gia

5. Thứ trưởng Phan Tâm

+ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

+ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn khác

+ Ban Chỉ đạo Đề án “Số hóa truyền hình Việt Nam”

+ Ban Chỉ đạo Đề án “Triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam”

+ Ban Điều phối Đề án tổng thể “Phát triển thế lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030”

+ Trưởng ban Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia

+ Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

+ Ban Chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Đề án 343)

+ Phó Chủ tịch Ủy ban Tần số Vô tuyến điện

+ Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn

6. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo

+ Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (thành viên Bộ phận giúp việc)

+ Ban Chỉ đạo Đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (BCĐ94)

+ Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại

+ Ban Chỉ đạo Ngày Sách Việt Nam

+ Ban Chỉ đạo về Nhân quyền

+ Ban Chỉ đạo Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”

+ Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

+ Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

+ Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất”

+ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển y tế biển, đảo

+ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237)

+ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng

+ Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện

+ Ban Chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN

+ Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

+ Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS, và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

+ Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

+ Ủy ban Quốc gia Phòng, chống tội phạm

+ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

+ Phó Ban Chỉ đạo Đề án “Cơ chế cung cấp thông tin phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan báo chí; cơ chế chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng”

+ Phó chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia

+ Chương trình Công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống, khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ gây ra tại Việt Nam

+ Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia

+ Tiểu ban soạn thảo Đề án “Phát triển và quản lý báo chí điện tử”

II. CÁC BAN CHỈ ĐẠO, ỦY BAN, HỘI ĐỒNG CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn:

+ Trưởng Ban Chỉ đạo Ngành về hội nhập kinh tế quốc tế

+ Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT

+ Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng và thực hành Tiết kiệm

+ Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng

+ Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ

2. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

+ Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của khối cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông

+ Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

+ Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Nâng cao khả năng truy cập Internet công cộng tại Việt Nam (BMGF)

+ Trưởng Ban Điều hành Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”

+ Chủ tịch Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính Việt Nam

+ Chủ tịch Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra

+ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học công nghệ

3. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng

+ Trưởng Ban Điều hành triển khai Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

+ Trưởng Ban Điều hành triển khai Các chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

+ Trưởng Ban Điều hành triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896) của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án “Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam”

+ Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo ngành về Hội nhập Kinh tế quốc tế

+ Phó Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT

+ Chủ tịch Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước

4. Thứ trưởng Phạm Hồng Hải

+ Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp

+ Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng công ty viễn thông MobiFone

5. Thứ trưởng Phan Tâm

+ Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin và Truyền thông

+ Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng

6. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo

+ Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

+ Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/08/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1481/QĐ-BTTTT năm 2016 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1481/QĐ-BTTTT n Ngày ban hành 24/08/2016
Ngày có hiệu lực 24/08/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1481/QĐ-BTTTT năm 2016 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close