BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 161/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU VÀ KẾT QUẢ ĐẤU THẦU CỦA DỰ ÁN KHU VỰC LÂM NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 83/1999/QĐ/BNN/TCCB ngày 22/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện Dự án Khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng đầu nguồn (ADB-1515-VIE (SP));
Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các dự án lâm nghiệp và Giám đốc dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng đầu nguồn tại công văn số 626 CV/DALN-ADB ngày 19/11/1999;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phân cấp cho Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu đối với các gói thầu công trình xây dựng có giá trị từ một tỷ đồng trở xuống đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh duyệt thiết kế dự toán, thuộc dự án Khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng đầu nguồn.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Trưởng Ban quản lý các dự án lâm nghiệp và Ban điều hành , Ban quản lý dự án Trung ương và địa phương dự án khu vực lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 


 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 161/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc phân cấp phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu của dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 161/1999/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 29/11/1999
Ngày có hiệu lực 29/11/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 161/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc phân cấp phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu của dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close