BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1629/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, XÂY DỰNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-BTTTT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục một số nhiệm vụ bổ sung vào Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 509/QĐ-BTTTT do ngân sách bảo đảm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ THUỘC KẾ HOẠCH DO NGÂN SÁCH BẢO ĐẢM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1629/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 9m 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

Đơn vị chủ trì

I

Xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử

 

 

 

1

Xây dựng Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử

2016-2017

Sự nghiệp

Trung tâm Thông tin

2

Cập nhật, hướng dẫn, duy trì và giám sát triển khai Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử

2017-2020

Sự nghiệp

Trung tâm Thông tin

II

Hoạt động Ban điều hành/Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin

2016-2020

Sự nghiệp

Cục Tin học hóa/ Trung tâm Thông tin

III

Thiết lập, vận hành, duy trì hạ tầng kỹ thuật Bộ điện tử

 

 

 

1

Quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng mạng WAN của Bộ; thiết lập bổ sung các kênh truyền từ trụ sở Bộ đến các cơ quan, đơn vị hiện chưa kết nối

2017-2019

Sự nghiệp

Trung tâm Thông tin

2

Thực hiện quy hoạch, điều chuyển và duy trì hoạt động các máy chủ, các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin hiện có của các cơ quan, đơn vị tập trung tại các Trung tâm dữ liệu dùng chung của Bộ

2017-2020

Sự nghiệp

Trung tâm Thông tin

3

Nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông

2015-2017

Đầu tư phát triển

Trung tâm Thông tin

4

Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tạo nền tảng phát triển Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử

2018-2020

Đầu tư phát triển

Trung tâm Thông tin

IV

Tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến

 

 

 

1

Kết nối, liên thông Hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành với Văn phòng Chính phủ

2016

Sự nghiệp

Trung tâm Thông tin

2

Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, liên thông với Cổng Thông tin một cửa Quốc gia, Cổng dịch vụ công Quốc gia

2016-2018

Sự nghiệp

Trung tâm Thông tin

3

Kết nối, chia sẻ thông tin từ trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, hệ thống điều hành, tác nghiệp nội bộ của các đơn vị với Cổng Thông tin điện tử của Bộ

2017-2019

Sự nghiệp

Trung tâm Thông tin

V

Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền

 

 

 

1

Bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin

2016-2020

Sự nghiệp

Cục Tin học hóa

2

Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử, Kiến trúc Chính phủ điện tử

2016-2020

Sự nghiệp

Cục Tin học hóa/ Trung tâm Thông tin

VI

Thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị

 

 

 

1

Cập nhập trang thông tin điện tử và bảo đảm an toàn thông tin của Văn phòng Bộ

2016-2018

Sự nghiệp

Văn phòng Bộ

2

Xây dựng và cập nhật phần mềm quản lý tài sản

2016-2017

Sự nghiệp

Văn phòng Bộ

3

Xây dựng và cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức

2016-2018

Sự nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ

4

Xây dựng và vận hành mạng LAN của Trường Cao đẳng Công nghiệp in

2016-2018

Sự nghiệp

Trường Cao dẳng Công nghiệp in

5

Xây dựng phần mềm quản lý kho tem bưu chính

2017-2018

Sự nghiệp

Vụ Bưu chính

6

Cập nhật và duy trì trường đào tạo Online của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

2016-2020

Sự nghiệp

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

7

Duy trì, cập nhật trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các đơn vị

2016-2020

Sự nghiệp

Các đơn vị thuộc Bộ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/09/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1629/QĐ-BTTTT năm 2016 phê duyệt bổ sung nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020

Số hiệu 1629/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 20/09/2016
Ngày có hiệu lực 20/09/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1629/QĐ-BTTTT năm 2016 phê duyệt bổ sung nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020
Mục lục

Mục lục

Close