BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1692/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KHÁM CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Kế hoạch hành động số 1212/KH-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế về thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế: Trưởng ban;

2. Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Phó trưởng ban;

3. Ông Hà Văn Thúy, Phó Vụ trưởng, Vụ Bảo hiểm y tế: Phó trưởng ban thường trực;

4. Ông Đỗ Văn Sinh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ: Ủy viên;

6. Ông Tống Viết Trung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội: Ủy viên;

7. Ông Lương Mạnh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam: Ủy viên

8. Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh: Ủy viên;

9. Ông Đặng Hồng Nam, Phó Vụ trưởng, Vụ Bảo hiểm y tế: Ủy viên;

10. Ông Phạm Xuân Viết, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin: Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền: Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Doãn Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế: Ủy viên;

13. Ông Lê Thành Công, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính: Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục quản lý Dược: Ủy viên.

Tổ thư ký gồm:

1. Ông Hà Văn Thúy, Phó Vụ trưởng, Vụ Bảo hiểm Y tế: Tổ trưởng;

2. Ông Đoàn Quốc Dân, Vụ Bảo hiểm y tế: Tổ phó;

3. Ông Trần Văn Tuyên, Cục Công nghệ thông tin: Thành viên;

4. Ông Vũ Thanh Nam, Vụ Kế hoạch Tài chính: Thành viên;

5. Ông Hà Thái Sơn, Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh: Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ Ban chỉ đạo:

1. Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế các nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế:

- Xây dựng, ban hành các chủ trương, kế hoạch, giải pháp và triển khai thực hiện theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Giải quyết những khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh kế hoạch xây dựng và triển khai thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc và các đơn vị liên quan tham gia vào quá trình xây dựng, đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ đối với các hạng mục phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

3. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung trong ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

4. Định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế về nội dung, tiến độ, giải pháp trong việc nghiên cứu, xây dựng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo là Tổ thư ký, Văn phòng Điều phối ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (đã được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế) và các Tổ chuyên môn. Các tổ chuyên môn được thành lập theo quyết định của Trưởng Ban chỉ đạo trên cơ sở yêu cầu công việc và có nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; Tham gia trực tiếp vào việc chuẩn hóa danh mục dùng chung; Nghiệm thu kỹ thuật sản phẩm trước khi triển khai; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo giao.

3. Tổ thư ký, Văn phòng Điều phối có nhiệm vụ phối hợp, trao đổi với lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng, Tổng cục của Bộ Y tế, các cơ quan chuyên môn của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan trong việc thống nhất xây dựng nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

4. Các thành viên của Ban chỉ đạo, Tổ thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được trích từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ. Ban Chỉ đạo sẽ giải thể theo quyết định của Trưởng ban.

Điều 5. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Ban chỉ đạo QG về CNTT;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Tập đoàn VNPT Việt Nam;
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/05/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1692/QĐ-BYT năm 2016 về kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 1692/QĐ-BYT Ngày ban hành 06/05/2016
Ngày có hiệu lực 06/05/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1692/QĐ-BYT năm 2016 về kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close