BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1694/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG TRỰC THUỘC CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Đo lường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng đo kiểm chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông trên phạm vi toàn quốc.

Trung tâm Đo lường có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Các chi nhánh của Trung tâm có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Đo lường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức thực hiện đo kiểm, tư vấn nâng cao chất lượng chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm: dịch vụ bưu chính và chuyển phát; dịch vụ viễn thông và Internet; công trình kỹ thuật chuyên ngành; sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử; sản phẩm, hàng hoá thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổ chức thực hiện đo kiểm phục vụ hoạt động quản lý kết nối viễn thông và giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông;

2. Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống đo kiểm chất lượng nhà nước chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông;

3. Tham gia nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các quy định về các điều kiện đối với cơ quan đo kiểm trong nước và ngoài nước để phục vụ cho công tác quản lý chất lượng chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông và truyền thông và theo phân công của Cục trưởng;

4. Tham gia nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn, đo lường, chất lượng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông theo phân công của Cục trưởng. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu xây dựng, đề xuất xây dựng các quy trình, phương pháp đo kiểm trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

5. Nghiên cứu, đề xuất với Cục trưởng về kế hoạch xây dựng và phát triển các phòng đo kiểm, thử nghiệm được chỉ định, công nhận thuộc Cục. Tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động các phòng đo kiểm, thử nghiệm được chỉ định, công nhận của Trung tâm;

6. Thu, quản lý và sử dụng các nguồn thu từ hoạt động của Trung tâm theo quy định của Nhà nước, của Bộ Thông tin và Truyền thông và phân cấp của Cục trưởng;

7. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Cục;

8. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo kiểm chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

9. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực đo kiểm chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục theo phân cấp của Cục trưởng;

10. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động; quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật, của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo phân cấp của Cục trưởng;

11. Được chủ động phát triển các hoạt động liên quan đến đo kiểm chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; tạo thêm các nguồn thu khác để mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động phù hợp với chức năng của Trung tâm theo quy định của pháp luật, của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo phân cấp của Cục trưởng; bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

Trung tâm Đo lường có Giám đốc và các Phó giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Các phòng:

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Kỹ thuật

Cục trưởng quy định phương pháp hạch toán của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng do Giám đốc Trung tâm xây dựng trình Cục trưởng quyết định. Mối quan hệ công tác giữa các phòng, chi nhánh do Giám đốc quy định.

Biên chế viên chức, số lượng lao động của Trung tâm do Giám đốc xây dựng trình Cục trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1191/QĐ-BBCVT ngày 28/12/2006 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo lường trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Đo lường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ  Chí Minh;
- Công an và Kho bạc Nhà nước TP. Hà  Nội;TP. Đà Nẵng;TP. Hồ Chí Minh;
- Các doanh nghiệp BCVT và CNTT
- Lưu: TCCB, QLCL, VT.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/11/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1694/QĐ-BTTTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đo lường trực thuộc Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 1694/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 11/11/2008
Ngày có hiệu lực 11/11/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1694/QĐ-BTTTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đo lường trực thuộc Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close