ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1737/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 18 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1058/QĐ-TTG NGÀY 19/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh tại Tờ trình số 80/TTr-TRV ngày 11/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Giao Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Giao Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này; đồng thời, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo đúng thời gian quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1058/QĐ-TTG NGÀY 19/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Kèm theo Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh nhằm cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với trọng tâm là xử lý căn bản, triệt để nợ xấu của các tổ chức tín dụng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và nâng cao sự an toàn, lành mạnh, hiệu quả của tổ chức tín dụng theo mục tiêu Đề án đã đề ra.

- Tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; phấn đấu xử lý và kiểm soát nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn không vượt quá 3% đến năm 2020 và được duy trì bền vững.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của các ngành, các cấp trong xử lý công việc cũng như hỗ trợ các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu.

II. NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện nội dung của Đề án và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện phương án cơ cấu lại của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện các quy định về cấp tín dụng, an toàn hoạt động và phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, nhất là hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân nhằm phát hiện tồn tại, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

a) Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

b) Các cơ quan phối hợp thực hiện: các cơ quan, tổ chức có liên quan; UBND cấp huyện.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

2. Nghiên cứu, xây dựng lộ trình và bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nợ xấu từ hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh.

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự các cấp phối hợp, hỗ trợ Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các tổ chức tín dụng trong quá trình thi hành bản án, quyết định của Tòa án về xử lý tài sản bảo đảm; phối hợp với các tổ chức tín dụng rà soát, tổng hợp các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án chưa được thi hành hoặc đang thi hành dở dang, đẩy nhanh thi hành án các vụ án còn tồn đọng.

a) Cơ quan thực hiện: Cục Thi hành án Dân sự tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức có liên quan; UBND cấp huyện.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

4. Phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; phối hợp hỗ trợ các tổ chức tín dụng, VAMC đảm bảo an ninh trật tự trong việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm để thu nợ.

a) Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức có liên quan; UBND cấp huyện.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

5. Chỉ đạo các cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng; thực hiện lộ trình cập nhật và công khai thông tin các giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan tài nguyên và môi trường để các bên liên quan nắm bắt.

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tài chính, các cơ quan, tổ chức có liên quan; UBND cấp huyện.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

6. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu để tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong xã hội.

a) Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh, Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

7. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm theo đề nghị của tổ chức tín dụng, VAMC. Theo dõi, giám sát, phối hợp xử lý những tồn tại, yếu kém trong hoạt động, cũng như thực hiện phương án cơ cấu lại Quỹ tín dụng nhân dân; tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với Quỹ tín dụng nhân dân; khuyến khích, thu hút nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho sự phát triển của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn quản lý.

a) Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện.

b) Cơ quan phối hợp thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh; cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.

Định kỳ 6 tháng, năm, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh trước ngày 15 tháng 5 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 15 tháng 11 (đối với báo cáo năm) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 18/09/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1737/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Số hiệu 1737/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/09/2017
Ngày có hiệu lực 18/09/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Trà Vinh Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1737/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Mục lục

Mục lục

Close