ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1749/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM NỐI DÀI VÀ CẦU CHUI ĐƯỜNG SẮT - ĐÔNG HÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 02 tháng 2 năm 2016 và Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán công trình: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài và cầu chui đường sắt - Đông Hà;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 732/TTr- SGTVT ngày 10 tháng 4 năm 2017 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 160/BC-SKH-KTN, ngày 24 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài và cầu chui đường sắt - Đông Hà với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh một số nội dung thiết kế cho phù hợp với điều kiện thực tế:

- Điều chỉnh chi phí vật liệu, nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị;

- Bổ sung chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư.

1.1. Điều chỉnh thiết kế.

1.1.1. Phần cầu chui đường sắt.

- Điều chỉnh vật liệu đắp trong lòng mố từ đắp bằng đất thành bằng đắp cát hạt thô đầm K≥0,98 để tăng khả năng thoát nước;

- Điều chỉnh tà vẹt lắp đặt ray hộ luân từ loại tà vẹt BTCT dự ứng lực thành tà vẹt thép được thiết kế và chế tạo theo định hình có lỗ chờ để lắp cả ray chính và ray hộ luân;

- Điều chỉnh thiết kế lan can, tay vịn của cầu chui để tăng tính thẩm mỹ của công trình.

1.1.2. Phần đường.

- Xử lý nền đường đoạn Km0+115 ÷ Km0+225 và đất đắp nền đường đoạn Km0+270 ÷ Km0+345: Đào xử lý các hố bùn, rác, đắp cát hoàn trả;

- Vệ sinh, đập bỏ 05 hầm vệ sinh và 01 hầm bioga của các nhà dân nằm trong nền đường, đắp trả bằng cát đầm chặt K≥0,95;

- Bổ sung gồ giảm tốc, biển báo;

- Không xây dựng cống hộp KĐ1,5x1,5(m) tại Km0+134 và giếng thăm 3P;

- Giảm chiều dài ống cống D60cm phía trái tuyến Km0+019,26 đến cống hộp khẩu độ 2x2(m) cũ Km0+87,19 từ 67,55m thành 51,4m;

- Bổ sung ống cống dọc D60cm phía trái tuyến từ Km0+120,69 ÷ Km0+191,22; Bổ sung ống cống đấu nối hệ thống thoát nước dọc của đường Trần Phú; điều chỉnh các ống cống dẫn từ hố thu vào giếng thăm và kích thước các hố thu phù hợp với thiết kế điều chỉnh;

- Điều chỉnh nút giao đầu tuyến: Do vướng GPMB (Hộ ông Mai Hồng Sơn) nên điều chỉnh để đưa cầu chui vào khai thác sử dụng như sau: Đoạn từ Km0 ÷ Km+57 tuyến không đi thẳng ra nút giao ngã 5 với đường Nguyễn Huệ, Thái Phiên mà nắn chỉnh để kết nối với đường đã có trong khu vực cụ thể:

Phía phải tuyến rẽ trái giao với đường Thái Phiên, cách nút giao Nguyễn Huệ, Thái Phiên khoảng 60m; Phía trái tuyến đấu nối vào đường nội bộ đã thi công của khu đô thị Bắc Nguyễn Huệ.

1.2. Điều chỉnh chi phí xây dựng.

Điều chỉnh đơn giá nhân công từ mức lương tối thiểu được áp dụng trong đơn giá trúng thầu là 1.800.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ lên mức lương tối thiểu 2.000.000 đồng/tháng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng và Quyết định số 1048/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị.

1.3. Điều chỉnh chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Theo các Quyết định phê duyệt kinh phí GPMB bồi thường, hỗ trợ GPMB của UBND thành phố Đông Hà; đối với một số vị trí chưa có quyết định phê duyệt tính toán đơn giá theo các Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 và Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 20.664.931.000 đồng (Hai mươi tỷ, sáu trăm sáu mươi tư triệu, chín trăm ba mươi mốt nghìn đồng), trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

Tổng cộng

TT

Khoản mục kinh phí

Tổng mức ĐT được duyệt

Tổng mức ĐT điều chỉnh

Chênh lệch

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)-(3)

1

Chi phí xây dựng

8.160.515.000

7.989.504.000

-171.011.000

2

Chi phí quản lý dự án

164.339.000

164.339.000

0

3

Chi phí TVĐTXD

567.670.000

590.034.000

22.364.000

4

Chi phí khác

185.664.000

161.968.000

-23.696.000

5

Chi phí GPMB

3.959.717.000

11.259.086.000

7.299.369.000

6

Chi phí dự phòng

1.958.095.000

500.000.000

-1.458.095.000

Tổng cộng

14.996.000.000

20.664.931.000

5.668.931.000

           

3. Nguồn vốn đầu tư. Tổng số: 20.664.931.000 đồng, trong đó:

- Vốn quỹ bảo trì đường bộ: 8.905.845.000 đồng;

- Vốn ngân sách tỉnh: 11.759.086.000 đồng (Phần chi phí do tăng tổng mức đầu tư: Cân đối trong trong Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 thuộc lĩnh vực giao thông từ các dự án sử dụng phần ngân sách tỉnh do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư).

4. Thời gian thực hiện: Năm 2017 ÷ 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- PCT Nguyễn Quân Chính;
- Lưu: VT, CNT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

 

 
THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1749/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài và cầu chui đường sắt - Đông Hà do tỉnh Quảng Trị ban hành

Tên tiếng Anh Quyết định 1749/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài và cầu chui đường sắt - Đông Hà do tỉnh Quảng Trị ban hành
Số hiệu 1749/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/06/2017
Ngày có hiệu lực 28/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Trị Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1749/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài và cầu chui đường sắt - Đông Hà do tỉnh Quảng Trị ban hành
Mục lục

Mục lục

Close