BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2004/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN VỊNH BẮC BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Vịnh Bắc Bộ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Vịnh Bắc Bộ (sau đây được gọi là Chi cục) trực thuộc Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Bộ Thuỷ sản là cơ quan thực thi quản lý nhà nước chuyên ngành về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong phạm vi thẩm quyền của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ở vùng biển các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên - Huế theo quy định của pháp luật.

Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở của Chi cục đặt tại thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Triển khai thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ở vùng biển thuộc phạm vi được phân công.

3. Quản lý các khu bảo tồn biển có ranh giới từ hai tỉnh trở lên và kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên của các loài thuỷ sản trong phạm vi được giao quản lý.

4. Thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép khai thác thuỷ sản; đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu cá và thuyền viên theo phân công của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và quy định của pháp luật.

5. Kiểm tra việc thực hiện các qui định của pháp luật đối với cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền theo phân công của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

6. Làm đầu mối công tác thông tin chuyên ngành; thực hiện công tác thống kê chuyên ngành, ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo hướng dẫn của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong vùng biển được phân công quản lý.

7. Thực hiện quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng đệm cho tàu cá nhỏ ở cửa sông Bắc Luân, vùng nước dàn xếp quá độ và vùng đánh cá chung trong Vịnh Bắc Bộ theo Hiệp định hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

8. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong phạm vi vùng được phân công quản lý theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 2 Phó Chi cục trưởng. Chi Cục trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Chi cục; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm về lĩnh vực công tác được Chi cục trưởng phân công. Các công chức, nhân viên, thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của Chi Cục trưởng.

Cơ cấu tổ chức của Chi cục gồm:

- Phòng Tổng hợp (thực hiện các nhiệm vụ tổ chức, hành chính, tài chính, thông tin tuyên truyền);

- Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ;

- Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;

- Đội tàu kiểm ngư.

Biên chế của Chi cục được Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản giao trên cơ sở biên chế của Cục. Ngoài ra Chi cục được tuyển thêm lao động hợp đồng làm thuỷ thủ trên các tàu kiểm ngư theo yêu cầu nhiệm vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Chi cục.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản và Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản V 883;nh Bắc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Tạ Quang Ngọc

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 25/09/2004

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 19/2004/QĐ-BTS về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Vịnh Bắc Bộ do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu 19/2004/QĐ-BTS Ngày ban hành 25/08/2004
Ngày có hiệu lực 25/09/2004 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 19/2004/QĐ-BTS về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Vịnh Bắc Bộ do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành
Mục lục

Mục lục

Close