ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1911/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kim soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản s 876/TTr-SGDĐT ngày 23/6/2017; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 205/STP-KSTT ngày 13/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 20 (hai mươi) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ 13 (mười ba) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

(Có danh mục thủ tục hành chính và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Ủy ban nhân dân tnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tnh; Ch tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ph
ó CVP UBND tỉnh;
- Các Phòng thuộc UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, KGVX;
- Gửi: Bản giấy và điện

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI, B SUNG, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh)

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của S Giáo dục và Đào tạo:

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

 

1

Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

5-7

2

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ sổ gốc

8-10

3

Cấp mới, gia hạn giấy phép dạy thêm

11-12

II. LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH

 

4

Học sinh trung học phổ thông chuyển trường đi học ra ngoại tỉnh.

13-14

5

Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông chuyển trường từ ngoại tỉnh về

14-15

6

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước

16-17

7

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài

17-19

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

8

Thành lập trường Trung học phổ thông công lập; cho phép thành lập trường Trung học phổ thông tư thục

19-20

9

Cho phép trường Trung học phổ thông hoạt động giáo dục

20-22

10

Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông

22-24

11

Giải thể trường Trung học phổ thông

24-25

12

Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

25-27

13

Cấp phép cho Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học hoạt động giáo dục

27-28

14

Sáp nhập, chia tách Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

28-30

15

Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

30-31

16

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

31-36

17

Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia

37-38

18

Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

38-39

19

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

39-40

20

Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

40-41

(Có 20 thủ tục hành chính)

2. Danh mục thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh:

Tt

Tên Thủ tục hành chính bãi bỏ

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Đăng ký dự thi THPT quốc gia (đối với học sinh đang học THPT)

Thông 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GD&ĐT

2

Đăng ký dự thi THPT quốc gia (đối vi thí sinh tự do)

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GD&ĐT

3

Đăng ký dự thi THPT quốc gia (đối với học viên giáo dục thường xuyên)

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GD&ĐT

4

Đặc cách tốt nghiệp THPT đối với người học bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự tin

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GD&ĐT

5

Đặc cách tốt nghiệp THPT đối với người học bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nht một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GD&ĐT

6

Phúc khảo bài thi THPT quốc gia

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GD&ĐT

7

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 -của Chính phủ về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú quy định UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện 3 năm/1 đợt gồm có các hội đồng xét tặng từ cấp cơ sở (cấp trường) đến cấp tnh.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Sở GD&ĐT

8

Tuyển dụng ngạch giáo viên, nhân viên hành chính trung học phổ thông.

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bi dưỡng đối với viên chức.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Sở GD&ĐT

9

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014; Công văn số 205/BLĐTBXH-TCND ngày 18/01/2017 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số nội dung của giáo dục nghề nghiệp.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Nay do Sở LĐ,TB,XH thực hiện

10

Sáp nhập, chia, tách, thành lập phân hiệu trường trung cp chuyên nghiệp

Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014; Công văn số 205/BLĐTBXH-TCND ngày 18/01/2017 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số nội dung của giáo dục nghề nghiệp.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Nay do Sở LĐ,TB,XH thực hiện

11

Giải thể Trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tnh

Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014; Công văn số 205/BLĐTBXH-TCND ngày 18/01/2017 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số nội dung của giáo dục nghề nghiệp.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Nay do Sở LĐ, TB, XH thực hiện

12

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung cấp chuyên nghiệp

Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014; Công văn số 205/BLĐTBXH- TCND ngày 18/01/2017 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số nội dung của giáo dục nghề nghiệp.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Nay do Sở LĐ,TB,XH thực hiện

13

Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014; Công văn số 205/BLĐTBXH-TCND ngày 18/01/2017 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số nội dung của giáo dục nghề nghiệp.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Nay do Sở LĐ, TB, XH thực hiện

(Có 13 thủ tục hành chính)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1911/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu 1911/QĐ-UBND Ngày ban hành 07/07/2017
Ngày có hiệu lực 07/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Hà Tĩnh Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1911/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
Mục lục

Mục lục

Close