BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1992/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: “PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, NHÂN GIỐNG CÁC CÂY LẠC, ĐẬU TƯƠNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Phát triển sản xuất, nhân giống các cây lạc, đậu tương

2. Tổ chức chủ trì Dự án: Trung tâm Chuyển giao công nghệ & Khuyến nông

3. Chủ nhiệm dự án: TS Lê Quốc Thanh

4. Địa điểm thực hiện: Các vùng sinh thái trên cả nước (23 tỉnh): Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Cần Thơ, An Giang, Kon Tum, Đồng Nai, Tây Ninh

5. Thời gian thực hiện dự án: 3 năm (2011 - 2013)

6. Mục tiêu dự án:

6.1. Mục tiêu tổng quát:

- Đưa nhanh các giống lạc, đậu tương mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả và tăng thu nhập cho người sản xuất.

- Góp phần cải tạo đất với các chân đất sản xuất 2 vụ lúa.

- Sản xuất giống trong các vụ xuân, hè thu để cung cấp cho vụ sau.

6.2. Mục tiêu cụ thể:

- Sản xuất khoảng 110 ha mô hình lạc, năng suất cao hơn đại trà từ 20-25%, chủ động nguồn giống cung cấp cho sản xuất.

- Sản xuất khoảng 260 ha mô hình đậu tương, năng suất cao hơn đại trà từ 20-25%, chủ động nguồn giống cung cấp cho sản xuất.

- Tập huấn khoảng 5.000 lượt nông dân/năm gắn với mô hình (3220 lượt trong mô hình và 1880 lượt xung quanh mô hình)

7. Nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện dự án (theo Phụ lục đính kèm).

8. Tổng kinh phí dự án: 10.500.000.000 đ

(Bằng chữ: Mười tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)

Điều 2. Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, quản lý dự án và báo cáo Bộ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế mục 6 phần I, Chương trình Khuyến nông Trung ương tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-BNN-KHCN ngày 25 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2011.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, chủ nhiệm dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTKNQG;
- Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG KINH PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1992/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nội dung

Quy mô

Địa điểm

Kinh phí (nghìn đồng)

Ghi chú

 

Năm 2011

 

 

3.500.000

 

1

Xây dựng mô hình

- Hỗ trợ giống, vật tư

- Khác

370 ha/năm

Các vùng sinh thái trên cả nước

2.450.465

2.040.870

409.595

 

2

Đào tạo tập huấn

47 lớp/năm

Các tỉnh triển khai Dự án trên địa bàn cả nước

705.000

 

3

Thông tin tuyên truyền

27 hội nghị/năm

- Tại các điểm triển khai dự án

239.535

 

4

Chi khác (3%)

Quản lý dự án

 

Các điểm triển khai mô hình

 

105.000

 

 

Năm 2012

 

 

3.500.000

 

1

Xây dựng mô hình

- Hỗ trợ giống, vật tư

- Khác

370 ha/năm

Các vùng sinh thái trên cả nước

2.450.465

2.040.870

409.595

 

2

Đào tạo tập huấn

47 lớp/năm

Các tỉnh triển khai Dự án trên địa bàn cả nước

705.000

 

3

Thông tin tuyên truyền

27 hội nghị/năm

- Tại các điểm triển khai dự án

239.535

 

4

Chi khác (3%)

Quản lý dự án

 

Các điểm triển khai mô hình

 

105.000

 

 

Năm 2013

 

 

3.500.000

 

1

Xây dựng mô hình

- Hỗ trợ giống, vật tư

- Khác

370 ha/năm

Các vùng sinh thái trên cả nước

2.450.465

2.040.870

409.595

 

2

Đào tạo tập huấn

47 lớp/năm

Các tỉnh triển khai Dự án trên địa bàn cả nước

705.000

 

3

Thông tin tuyên truyền

27 hội nghị/năm

- Tại các điểm triển khai dự án

239.535

 

4

Chi khác (3%)

Quản lý dự án

 

Các điểm triển khai mô hình

 

105.000

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/08/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1992/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương "Phát triển sản xuất, nhân giống cây lạc, đậu tương" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 1992/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 29/08/2011
Ngày có hiệu lực 29/08/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1992/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương "Phát triển sản xuất, nhân giống cây lạc, đậu tương" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close