ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/2017/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI BÃI TRÔNG GIỮ XE TẠI KHU DI TÍCH VÀ RỪNG QUỐC GIA YÊN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÙNG LÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 230/STC-QLGTS ngày 17/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá tối đa dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đối với bãi trông giữ xe tại Khu di tích và rừng Quốc gia Yên Tử của Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm như tại Phụ lục kèm theo (mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Điều 2. Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm căn cứ theo phương án kinh doanh quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ trông giữ xe cho phù hợp nhưng không vượt quá mức tối đa quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm có trách nhiệm niêm yết công khai mức giá cụ thể dịch vụ trông giữ xe tại địa điểm thu dịch vụ, đồng thời gửi quyết định giá tới Sở Tài chính để tổng hợp, quản lý theo quy định; sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ, nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/01/2017.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thành

 

PHỤ LỤC:

GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI BÃI TRÔNG GIỮ XE TẠI KHU DI TÍCH VÀ RỪNG QUỐC GIA YÊN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÙNG LÂM
(Kèm theo Quyết định số: 204/2017/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

STT

Loại vé

ĐVT

Giá tối đa thực hiện giai đoạn 2017 -2019

(Đã bao gồm thuế VAT)

Giá tối đa thực hiện giai đoạn 2020- 2022

(Đã bao gồm thuế VAT)

Giá tối đa thực hiện giai đoạn 2023 -2025

(Đã bao gồm thuế VAT)

1

Xe ô tô chở người dưới 12 chỗ ngồi

 

 

 

 

+

Ban ngày (Từ 06h – 22h)

Đồng/lượt/xe

35.000

40.000

45.000

+

Ban đêm (Từ sau 22h – trước 06h sáng hôm sau)

Đồng/lượt/xe

40.000

45.000

50.000

+

Cả ngày và đêm

Đồng/lượt/xe

70.000

75.000

80.000

2

Xe ô tô chở người từ 12 đến 30 chỗ ngồi

 

 

 

 

+

Ban ngày (Từ 06h – 22h)

Đồng/lượt/xe

40.000

45.000

50.000

+

Ban đêm (Từ sau 22h – trước 06h sáng hôm sau)

Đồng/lượt/xe

50.000

55.000

60.000

+

Cả ngày và đêm

Đồng/lượt/xe

85.000

90.000

95.000

3

Xe ô tô chở người từ 31 chỗ ngồi trở lên

 

 

 

 

+

Ban ngày (Từ 06h – 22h)

Đồng/lượt/xe

50.000

55.000

60.000

+

Ban đêm (Từ sau 22h – trước 06h sáng hôm sau)

Đồng/lượt/xe

60.000

65.000

70.000

+

Cả ngày và đêm

Đồng/lượt/xe

100.000

110.000

120.000

4

Xe máy, xe máy điện, xe đạp điện

 

 

 

 

+

Ban ngày (Từ 06h – 22h)

Đồng/lượt/xe

10.000

15.000

20.000

+

Ban đêm (Từ sau 22h – trước 06h sáng hôm sau)

Đồng/lượt/xe

15.000

20.000

25.000

+

Cả ngày và đêm

Đồng/lượt/xe

20.000

25.000

30.000

Ghi chú: Giá tối đa dịch vụ trông giữ xe máy bao gồm cả chi phí trông giữ mũ xe máy.

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/01/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 204/2017/QĐ-UBND quy định mức giá tối đa dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đối với bãi trông giữ xe tại Khu di tích và rừng Quốc gia Yên Tử của Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tên tiếng Anh Quyết định 204/2017/QĐ-UBND quy định mức giá tối đa dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đối với bãi trông giữ xe tại Khu di tích và rừng Quốc gia Yên Tử của Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Số hiệu 204/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/01/2017
Ngày có hiệu lực 27/01/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Ninh Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 204/2017/QĐ-UBND quy định mức giá tối đa dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đối với bãi trông giữ xe tại Khu di tích và rừng Quốc gia Yên Tử của Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Mục lục

Mục lục

Close