ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP CHUYỂN ĐỔI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;

Xét hồ sơ đề nghị chuyển đổi Văn phòng công chứng Mai Lan;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 44/TTr-STP ngày 13/6/2017 về việc cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng một công chứng viên thành lập sang Văn phòng công chứng do hai công chứng viên hợp danh thành lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Văn phòng công chứng Mai Lan do một công chứng viên thành lập được chuyển đổi thành Văn phòng công chứng Mai Lan do hai công chứng viên hợp danh thành lập.

Văn phòng công chứng Mai Lan có trụ sở tại số nhà 174, đường Quang Trung, tổ 23, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện)
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hải Anh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2017 cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu 209/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày có hiệu lực 23/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Tuyên Quang Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2017 cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Mục lục

Mục lục

Close