BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 21/2006/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM DÙNG CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ LẦN XUẤT BẢN THỨ NHẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật dược ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, kiêm trưởng ban chỉ đạo biên soạn Dược thư quốc gia Việt Nam và Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Dược thư quốc gia Việt Nam dùng cho tuyến y tế cơ sở lần xuất bản thứ nhất.

Điều 2. Dược thưquốc gia Việt Nam dùng cho tuyến y tế cơ sở là tài liệu chính thức của Bộ Y tế nhằm cung cấp cho các thầy thuốc những hiểu biết đúng về thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả cho tuyến y tế cơ sở.

Điều 3. Các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở cấp phát thuốc, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc phòng bệnh và chữa bệnh cho người, các viện nghiên cứu y dược, các trường đại học, trung học y dược, các thầy thuốc cần nghiên cứu, nắm vững nội dung của Dược thư quốc gia Việt Nam dùng cho tuyến y tế cơ sở để áp dụng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra - Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Y tế trực thuộc các Bộ, Ngành, Giám đốc các Trung tâm y tế quận, huyện, Trạm trưởng các Trạm y tế xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG

 
 
 
Trần Thị Trung Chiến

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/09/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 21/2006/QĐ-BYT ban hành Dược thư quốc gia Việt Nam dùng cho tuyến y tế cơ sở lần xuất bản thứ nhất do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 21/2006/QĐ-BYT Ngày ban hành 02/08/2006
Ngày có hiệu lực 26/09/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 21/2006/QĐ-BYT ban hành Dược thư quốc gia Việt Nam dùng cho tuyến y tế cơ sở lần xuất bản thứ nhất do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close