BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA CỤC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-BTP ngày 03/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định 2663/QĐ-BTP ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 03/01/2017 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp năm 2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA CỤC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả những nhiệm vụ của đơn vị theo Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

2. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của Cục trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. Yêu cầu

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị bám sát nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác tư pháp năm 2017 của ngành Tư pháp; Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

2. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Cục và các cơ quan, đơn vị có liên quan; giữa các đơn vị thuộc Cục và công chức, viên chức, người lao động trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đơn vị;

3. Bảo đảm tính toàn diện, tiết kiệm, khả thi, phân công công việc hợp lý, cụ thể; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân thuộc Cục trong triển khai thực hiện làm cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của các đơn vị thuộc Cục phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng của Cục.

B. CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

Trong năm 2017, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu, xây dựng những định hướng lớn phát triển công tác QLXLVPHC&TDTHPL từ nay đến năm 2025.

2. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu chuyên sâu về công tác QLXLVPHC&TDTHPL để tham mưu, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực này.

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và các địa phương tổ chức thi hành có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật có liên quan.

4. Nâng cao vai trò của Bộ Tư pháp trong quản lý nhà nước về công tác QLXLVPHC&TDTHPL.

5. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó tập trung vào theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai, lao động. Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hồ sơ, thủ tục công chứng và đăng ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

6. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính khi Đề án được Thủ tướng phê duyệt (hoặc có ý kiến chỉ đạo).

C. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ

I. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

1. Chuẩn bị các điều kiện lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Nghị định quy định về kiểm tra và xử lý trách nhiệm trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

5. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp.

II. Rà soát, góp ý, thẩm định, văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ

1. Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, các vấn đề mới phát sinh và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới.

2. Rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Cục sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP được ban hành.

3. Góp ý, thẩm định; tham gia góp ý, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo thuộc phạm vi trách nhiệm của Cục hoặc do Lãnh đạo Bộ giao.

4. Hướng dẫn hoặc có ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

5. Có ý kiến đối với các vụ việc về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật phát sinh trên thực tế có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

III. Công tác kiểm tra, khảo sát

1. Kiểm tra, kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tại một số Bộ, ngành, địa phương.

2. Kiểm tra, xử lý thông tin, đề xuất, kiến nghị về một số vụ việc cụ thể có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

3. Khảo sát thực tiễn tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

IV. Công tác hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn

1. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các chuyến đi công tác địa phương năm 2017.

V. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Cập nhật nội dung của Trang thông tin điện tử về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

VI. Triển khai Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

1. Khảo sát phục vụ lập dự án.

2. Lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Lập tổng mức đầu tư của dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Trình duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Thẩm định tổng mức đầu tư của dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

VII. Công tác tổ chức, cán bộ

Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế tại đơn vị gắn với Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế sau khi được phê duyệt; xây dựng quy hoạch gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và sử dụng cán bộ; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

VIII. Công tác khác

1. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo về quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả công tác quản lý nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị theo đúng quy định pháp luật về chế độ tài chính - kế toán; hướng dẫn đơn vị sự nghiệp thuộc Cục trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được cấp; quản lý tài sản theo quy định.

3. Tiếp tục triển khai các hoạt động của Tổ công tác liên ngành thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính; thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 77/2014/QH13; Nghị quyết số 98/2015/QH13 của Quốc hội liên quan đến việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; rà soát các quy định của pháp luật về XLVPHC với Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi)

4. Thực hiện hoặc tham gia thực hiện các hoạt động cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

5. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế theo các Chương trình dự án hợp tác quốc tế.

6. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền hoặc phân cấp của Bộ.

7. Phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua đối với tập thể và cá nhân trong toàn Cục.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch công tác này và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp.

2. Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được thông báo tới tất cả công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; là cơ sở để theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Cục, các Phòng chuyên môn trực thuộc Cục, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành.

4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh nhiệm vụ mới, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết./.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật)./.

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA CỤC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾCÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾCÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾCÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾCÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

Chuẩn bị các điều kiện để lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Phòng QLXLVPHC)

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Thanh tra Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tháng 12/2017

Đề nghị được thông qua

NSNN (không tự chủ)

RÀ SOÁT, GÓP Ý, THẨM ĐỊNH, TƯ VẤN THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤRÀ SOÁT, GÓP Ý, THẨM ĐỊNH, TƯ VẤN THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤRÀ SOÁT, GÓP Ý, THẨM ĐỊNH, TƯ VẤN THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤRÀ SOÁT, GÓP Ý, THẨM ĐỊNH, TƯ VẤN THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤRÀ SOÁT, GÓP Ý, THẨM ĐỊNH, TƯ VẤN THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các lĩnh vực pháp luật khác được phân công, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, các vấn đề mới phát sinh và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Các đơn vị thuộc Cục)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tháng 01- 12/2017

Các báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa, các văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và ban hành mới

NSNN (không tự chủ)

CÔNG TÁC KIỂM TRA, KHẢO SÁTCÔNG TÁC KIỂM TRA, KHẢO SÁTCÔNG TÁC KIỂM TRA, KHẢO SÁT

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤNTỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤNTỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤN

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬTCÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬTCÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬTCÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬTCÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo phân cấp của Bộ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Văn phòng Cục)

Các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan báo chí truyền thông, các địa phương.

Tháng 01- 12/2017

Phối hợp có hiệu quả với báo chí, các tổ chức truyền thông về tuyên truyền pháp luật về XLVPHC&TDTHPL

NSNN (không tự chủ)

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH SAU KHI ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆTCÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH SAU KHI ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆTCÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH SAU KHI ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆTCÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH SAU KHI ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆTCÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH SAU KHI ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT

Khảo sát phục vụ lập dự án

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Phòng CSDL XLVPHC)

Các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 01- 12/2017

Báo cáo kết quả khảo sát

NSNN và các nguồn kinh phí khác

CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘCÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘCÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘCÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘCÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

Tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế tại đơn vị gắn với Đề án vị trí việc làm.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Văn phòng Cục)

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 01- 12/2017

Tổ chức bộ máy, biên chế tại đơn vị được kiện toàn

NSNN (không tự chủ)

CÔNG TÁC KHÁCCÔNG TÁC KHÁCCÔNG TÁC KHÁCCÔNG TÁC KHÁCCÔNG TÁC KHÁC

Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo liên quan đến quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (VP Cục, Phòng QLXLVPHC và Phòng TDTHPL)

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01- 12/2017

Các báo cáo được ban hành

NSNN (không tự chủ)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM CHỦ YẾU

NGUỒN KINH PHÍ BẢO ĐẢM

I

CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

1.

2.

Nghị định quy định về kiểm tra và xử lý trách nhiệm trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Phòng QLXLVPHC)

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Thanh tra Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Xây dựng đề nghị: tháng 02- 5/2017;

- Xây dựng dự thảo: tháng 5- 10/2017

- Lấy ý kiến dự thảo Nghị định: tháng 10/2017

- Báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến trước khi trình Chính phủ: 11/2017.

- Thời gian trình: 12/2017

- Đề nghị được thông qua.

- Nghị định được ban hành.

NSNN (không tự chủ)

3.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Phòng QLXLVPHC)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Kiểm tra VBQPPL, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tháng 10/2017

Thông tư được Dan hành

NSNN (không tự chủ)

4.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Phòng TDTHPL)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Kiểm tra VBQPPL và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tháng 12/2017

Quyết định được ban hành

 

5.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Phòng TDTHPL)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Kiểm tra VBQPPL, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Bổ trợ Tư pháp và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tháng 01/2017

Kế hoạch được ban hành

 

6.

Sửa đổi các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Cục sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP được ban hành

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Các đơn vị thuộc Cục)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Kiểm tra VBQPPL và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tháng 10- 12/2017

Kế hoạch được ban hành

 

II

RÀ SOÁT, GÓP Ý, THẨM ĐỊNH, TƯ VẤN THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1.

2.

Rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Cục sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP được ban hành.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Các đơn vị thuộc Cục)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tháng 6- 9/2017

Các báo cáo kết quả rà soát được ban hành

 

3.

Chủ trì việc góp ý, thẩm định; tham gia góp ý, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo thuộc phạm vi trách nhiệm của Cục hoặc do Lãnh đạo Bộ giao.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Các đơn vị thuộc Cục)

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tháng 01- 12/2017

Các công văn góp ý; thẩm định, các báo cáo cuộc họp

NSNN (không tự chủ)

4.

Hướng dẫn hoặc có ý kiến về chuyên môn nghiệp vụ trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (các đơn vị thuộc Cục)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tháng 01- 12/2017

Các công văn, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ.

NSNN (không tự chủ)

5.

Có ý kiến đối với các vụ việc về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật phát sinh trên thực tế có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Các đơn vị thuộc Cục)

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tháng 01- 12/2017

Các công văn, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ.

NSNN (không tự chủ)

III

CÔNG TÁC KIỂM TRA, KHẢO SÁT

 

 

1.

Kiểm tra liên ngành, điều tra, khảo sát về quản lý nhà nước trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các Bộ và địa phương thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các chuyến đi công tác địa phương năm 2017.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Phòng TDTHPL)

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan.

Tháng 4 - 6/2017

Các Đoàn kiểm tra được tổ chức; các báo cáo kết quả kiểm tra

NSNN (không tự chủ)

2.

Kiểm tra liên ngành, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành tại các Bộ và địa phương thực hiện theo Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Phòng TDTHPL)

Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, một số Bộ, ngành liên quan

Tháng 9 - 10/2017

Các Đoàn kiểm tra được tổ chức; các báo cáo kết quả kiểm tra

NSNN (không tự chủ)

3.

Kiểm tra liên ngành, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các Bộ và địa phương thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các chuyến đi công tác địa phương năm 2017

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Phòng QLXLVPHC)

Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, một số đơn vị thuộc các Bộ, ngành và một số địa phương.

Tháng 6 - 7/2017

Các Đoàn kiểm tra được tổ chức; các báo cáo kết quả kiểm tra

 

IV

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤN

 

 

 

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các chuyến đi công tác địa phương năm 2017

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Các đơn vị thuộc Cục)

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 02 - 12/2017

Các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm, tập huấn được tổ chức; Báo cáo kết quả

NSNN (không tự chủ) và các nguồn khác

V

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

1.

2.

Cập nhật nội dung Trang thông tin điện tử về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Trung tâm TTPL về XLVPHC&T DTHPL, Phòng CSDLXLVPHC)

Cục Công nghệ thông tin.

Tháng 3 - 6/2017

Trang thông tin được cập nhật thông tin thường xuyên, đầy đủ thông tin, các bài viết phản ánh về tình hình hoạt động của Cục

 

3.

Cập nhật, theo dõi các bài viết, nghiên cứu và xử lý thông tin thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật qua các kênh báo chí, các phương tiện truyền thông

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Trung tâm TTPL về XLVPHC&T DTHPL)

Các đơn vị có liên quan

Tháng 01- 12/2017

Các bài viết, nghiên cứu và xử lý thông tin kịp thời.

 

VI

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH SAU KHI ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT

1.

2.

Lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Phòng CSDL XLVPHC)

Các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 01 - 12/2017

Dự án ứng dụng công nghệ thông tin

3.

Lập tổng mức đầu tư của dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Phòng CSDL XLVPHC)

Các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 01 - 12/2017

Tổng mức đầu tư của dự án ứng dụng công nghệ thông tin

4.

Trình duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Phòng CSDL XLVPHC)

Các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 01 - 12/2017

Hoàn tất việc thực hiện thủ tục trình duyệt

5.

Thẩm định tổng mức đầu tư của dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Phòng CSDL XLVPHC)

Các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 01- 12/2017

Báo cáo thẩm định

VII

CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

1.

2.

Triển khai Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế sau khi được phê duyệt, bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức bảo đảm thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Văn phòng Cục)

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 01- 12/2017

Văn bản của Lãnh đạo Bộ; của Cục trưởng về công tác tổ chức, cán bộ.

3.

Xây dựng kế hoạch quy hoạch gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và sử dụng cán bộ; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Văn phòng Cục)

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 01- 12/2017

Văn bản của Lãnh đạo Bộ; của Cục trưởng về công tác tổ chức, cán bộ.

VIII

CÔNG TÁC KHÁC

1.

2.

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị theo đúng quy định pháp luật về chế độ tài chính - kế toán; hướng dẫn đơn vị sự nghiệp thuộc Cục trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được cấp; quản lý tài sản theo quy định.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Văn phòng Cục)

Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tháng 01- 12/2017

Kết quả từng hoạt động

3.

Tiếp tục triển khai các hoạt động của Tổ công tác liên ngành để thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính; thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 77/2014/QH13, Nghị quyết số 98/2015/QH13 của Quốc hội liên quan đến việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; rà soát các quy định của pháp luật về XLVPHC với Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi)

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Phòng QLXLVPHC)

Các thành viên Tổ công tác

Tháng 01- 12/2017

Các hoạt động

NSNN (không tự chủ)

4.

Thực hiện hoặc tham gia thực hiện các hoạt động cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Văn phòng Cục)

Văn phòng Bộ và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tháng 01- 12/2017

Các hoạt động, báo cáo cải cách hành chính, cải cách tư pháp

5.

Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế theo các Chương trình dự án hợp tác quốc tế.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Văn phòng Cục, các đơn vị thuộc Cục)

Văn phòng Bộ; Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tháng 01- 12/2017

Các hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai

Kinh phí từ dự án

6.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền hoặc phân cấp của Bộ

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (VP Cục, các đơn vị thuộc Cục)

Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 01- 12/2017

Các công văn trả lời đơn thư khiếu nại - tố cáo hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

7.

Phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đối với tập thể và cá nhân trong toàn Cục

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Văn phòng Cục, Hội đồng TĐKT đơn vị)

Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cụm Thi đua số III

Tháng 01- 12/2017

Kế hoạch, báo cáo thi đua

 

8.

Lồng ghép các hoạt động phát triển thanh niên, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ theo các Chương trình do Bộ ban hành

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (VP Cục, các đơn vị thuộc Cục)

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 01- 12/2017

Các hoạt động

 

9.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao.

Cục QLXLVPHC &TDTHPL (Các đơn vị thuộc Cục)

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 01- 12/2017

Các hoạt động

 

                       

 

 
THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 220/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tên tiếng Anh Quyết định 220/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hànhQuyết định 220/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Số hiệu 220/QĐ-BTP Ngày ban hành 20/02/2017
Ngày có hiệu lực 20/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tư pháp Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 220/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close