Văn bản "Quyết định 226/QĐ-BTTTT năm 2007 về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/10.2010

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 226/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

TRUNG TÂM ĐO KIỂM VIỄN THÔNG TT&T

Thuộc: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TT&T đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 30 tháng 09 năm 2010

 

 

Nơi nhận:
- Phòng đo kiểm được chỉ định;
- Cục QLCL BCVT&CNTT;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN

K/T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo quyết định số 226/QĐ-BTTTT ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tên phòng đo kiểm được chỉ định: Trung tâm Đo kiểm Viễn thông TT&T

Thuộc: Công ty TNHH Thương mại, Công nghệ và Truyền thông TT&T

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên số 0102012046 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/07/2005.

Địa chỉ: B14, Tập thể Thời báo Kinh tế, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

DANH MỤC DỊCH VỤ, CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình)

TCN 68-141:1999(*)

TCN 68-135:2001

Dịch vụ viễn thông

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

TCN 68-186:2006 (**)

TT

Dịch vụ, Công trình

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I.

Công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

1.

2.

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước

TCN 68-141:1999(*)

TCN 68-135:2001

3.

Trạm mặt đất thông tin vệ tinh loại D,E và F

TCN 68-141:1999(*)

TCN 68-135:2001

4.

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS).

TCN 68-141:1999(*)

TCN 68-135:2001

TCN 68-255:2006

TCVN 3718-1:2005

II.

Dịch vụ viễn thông

1.
       

Ghi chú: (*) Chỉ áp dụng chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ.

(**) Chỉ áp dụng chỉ tiêu vùng phủ sóng 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/10/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 226/QĐ-BTTTT năm 2007 về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành

Số hiệu 226/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 05/10/2007
Ngày có hiệu lực 05/10/2007 Ngày hết hiệu lực 01/10/2010
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 226/QĐ-BTTTT năm 2007 về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close