ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2293/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ KIỂM NGHIỆM BÌNH ĐỊNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 681/TTr- SKHCN ngày 21/6/2017 kèm theo Biên bản họp liên ngành ngành 14/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm năm 2017, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ: Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2017.

1.1. Tên nhiệm vụ: Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2017.

1.2. Thời gian thực hiện: Năm 2017.

1.3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm.

1.4. Mục tiêu: Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Định.

1.5. Nội dung:

1.5.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Bình Định năm 2017.

Tổ chức Hội đồng khoa học tỉnh để tuyển chọn được 03 ý tưởng khởi nghiệp và trao giải thưởng: giải nhất, giải nhì, giải ba. Cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 Giải nhất: 7.000.000 đồng.

- 01 Giải nhì: 5.000.000 đồng.

- 01 Giải ba: 3.000.000 đồng.

1.5.2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế và tổ chức tuyển chọn để ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Tổ chức Hội đồng khoa học tỉnh tuyển chọn 03 dự án để hỗ trợ.

- Mức hỗ trợ để thuê đơn vị tư vấn là không quá 60.000.000 đồng/dự án.

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng tư vấn thực hiện dự án và đào tạo quản lý dự án.

1.5.3. Hội thảo, tập huấn, học tập kinh nghiệm.

- Tổ chức 01 hội thảo về quản lý nhà nước và chính sách cho khởi nghiệp.

- Tổ chức 01 hội thảo hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp tại Trường Đại học Quy Nhơn.

- Tổ chức 01 hội thảo hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Định.

- Tập huấn kỹ năng quản lý điều hành vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp cho 03 cán bộ Trung tâm.

- Học tập kinh nghiệm về tổ chức, triển khai, cách thức quản lý, tham khảo mô hình hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh.

- Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để kết nối chương trình khởi nghiệp quốc gia, học tập kinh nghiệm và tìm kiếm nguồn hỗ trợ ngoài tỉnh tại Hà Nội.

1.5.4. Duy trì hoạt động Câu lạc bộ Khởi nghiệp.

Sinh hoạt định kỳ hoạt động 1-2 lần/tháng. Mỗi tháng mời 2 báo cáo viên báo cáo chuyên đề sinh hoạt cùng CLB khởi nghiệp.

1.5.5. Xây dựng website khởi nghiệp.

1.6. Sản phẩm:

- 03 dự án ươm tạo DN khởi nghiệp để hỗ trợ.

- 03 giải thưởng ý tưởng xuất sắc và trao giải.

- Website khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt nhiệm vụ.

- 01 bài báo về hỗ trợ HST khởi nghiệp tại Bình Định đăng trên tạp chí KH&CN.

1.7. Tổng Kinh phí thực hiện: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2017 đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Nhiệm vụ: Xây dựng mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường và đo đạc một số chỉ tiêu phóng xạ phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2.1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường và đo đạc một số chỉ tiêu phóng xạ phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2.2. Thời gian thực hiện: Năm 2017.

2.3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm Bình Định.

2.4. Mục tiêu:

- Xây dựng mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường tỉnh Bình Định phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định.

- Xây dựng bản đồ GIS với các tính năng cơ bản lưu trữ, ứng dụng và truy xuất mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Thiết lập hệ thống công cụ theo dõi, dự báo diễn biến các nguồn phóng xạ tác động xấu lên môi trường không khí, đất, nước và lương thực thực phẩm và đề xuất, kiến nghị về công tác đảm bảo an toàn phóng xạ tỉnh Bình Định.

2.5. Nội dung:

- Xây dựng mạng lưới Quan trắc phóng xạ môi trường được Hội đồng Khoa học tỉnh thông qua.

- Thiết kế và xây dựng bản đồ dữ liệu số (bao gồm cả bản đồ GIS) cơ bản đầy đủ các tính năng lưu trữ, ứng dụng và truy xuất các dữ liệu phóng xạ môi trường phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định.

- Tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích các điểm đã thiết kế trên mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Viết các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp.

- Tổ chức Hội thảo.

2.6. Sản phẩm:

- Mạng lưới quan trắc phóng xạ tỉnh Bình Định và báo cáo về xây dựng mạng lưới quan trắc phông phóng xạ môi trường.

- Bản đồ GIS với các tính năng cơ bản lưu trữ, ứng dụng và truy xuất mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định và Báo cáo về xây dựng bản đồ dữ liệu số.

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

2.7. Tổng Kinh phí thực hiện: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2017 đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm Bình Định tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ nêu tại Điều 1 theo đúng quy định và sử dụng, quyết toán các khoản kinh phí nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2293/QĐ-UBND phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm Bình Định năm 2017

Số hiệu 2293/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/06/2017
Ngày có hiệu lực 28/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Định Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2293/QĐ-UBND phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm Bình Định năm 2017
Mục lục

Mục lục

Close