BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2331/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống chỉ tiêu và Chế độ báo cáo thống kê tài chính.

Đối với các báo cáo khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này, các đơn vị thực hiện theo các qui định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Kỳ báo cáo, thời hạn gửi báo cáo.

1. Kỳ báo cáo.

a) Kỳ báo cáo gồm: Báo cáo ngày; Báo cáo 15 ngày; Báo cáo tháng; Báo cáo quý; Báo cáo 6 tháng; Báo cáo năm.

b) Đối với các báo cáo có đặc thù nghiệp vụ kỳ báo cáo được qui định với từng mẫu biểu.

2. Thời hạn gửi báo cáo.

a) Báo cáo ngày: chậm nhất vào 9h sáng ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày báo cáo;

b) Báo cáo 15 ngày: chậm nhất sau 5 ngày khi kết thúc kỳ báo cáo.

c) Báo cáo tình hình thực hiện tháng: chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo;

d) Báo cáo tình hình thực hiện quý, 6 tháng: chậm nhất sau 45 ngày khi kết thúc quý, kết thúc 6 tháng.

đ) Báo cáo tình hình thực hiện năm: chậm nhất sau 45 ngày khi kết thúc năm.

e) Nếu ngày quy định cuối cùng của thời hạn gửi báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày gửi báo cáo là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó.

Điều 3. Phương thức báo cáo.

1. Phương thức gửi báo cáo thống kê được thực hiện qua mạng máy tính của Bộ Tài chính theo chương trình ứng dụng Báo cáo thống kê tài chính trên Trang Điện tử của Bộ Tài chính.

2. Các đơn vị thực hiện việc gửi báo cáo thống kê bằng file dữ liệu điện tử theo định dạng file mẫu và hướng dẫn của Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Điều 4. Khai thác, sử dụng báo cáo.

1. Các báo cáo về tình hình hoạt động Ngân sách Nhà nước và Ngân sách Trung ương theo niên độ, ước tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, tình hình nợ của Chính phủ và tình hình dự trữ quốc gia được phân quyền khai thác tới Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Tài chính.

2. Các báo cáo còn lại được phân quyền khai thác, sử dụng cho tất cả các cá nhân, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

3. Việc phân quyền, bổ sung, thay đổi quyền khai thác chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo mật của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 5. Bảo mật thông tin thống kê.

1. Những số liệu báo cáo thống kê và các tài liệu liên quan thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật của ngành Tài chính phải được quản lý, sử dụng và truyền tin theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và của ngành Tài chính.

2. Các cá nhân được phân quyền khai thác thông tin báo cáo có trách nhiệm tuân thủ các quy định về bảo mật trong quản lý mật khẩu truy nhập cũng như thông tin, dữ liệu được phép khai thác.

Điều 6. Lộ trình thực hiện.

Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tài chính được các đơn vị thuộc Bộ Tài chính triển khai thực hiện như sau:

1. Hệ thống chỉ tiêu thực hiện năm 2011(nhóm A): gồm các chỉ tiêu thuộc nhóm chỉ tiêu Tài chính công, Dự trữ nhà nước, Chứng khoán, Bảo hiểm, Thương mại quốc tế, Giá thị trường, Đối tượng nộp thuế, Đơn vị quan hệ với ngân sách.

2. Các chỉ tiêu triển khai thực hiện trong các năm 2012-2014 (nhóm B) theo lộ trình thực hiện quy định tại Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Năm 2012 xây dựng mẫu biểu và chỉ tiêu cụ thể cho các chỉ tiêu thống kê về Tài sản Nhà nước.

- Năm 2013 xây dựng mẫu biểu cho các chỉ tiêu về Thương mại quốc tế kỳ báo cáo quý và năm theo lộ trình thực hiện.

Điều 7. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được phân công thực hiện báo cáo có trách nhiệm tổ chức công tác thống kê tại đơn vị để đảm bảo cung cấp thông tin báo cáo thống kê theo Quyết định này và chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời của số liệu báo cáo. Danh sách các đơn vị được phân công thực hiện báo cáo quy định cụ thể theo từng chỉ tiêu tại Hệ thống chỉ tiêu và Chế độ báo cáo thống kê tài chính ban hành kèm theo Quyết định này. Khi số liệu trong kỳ báo cáo có biến động khác thường thì đơn vị phải có báo cáo thuyết minh gửi Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính).

Điều 8. Trách nhiệm của Cục Tin học và Thống kê Tài chính.

1. Làm đầu mối tổ chức, tiếp nhận các báo cáo dưới dạng file dữ liệu điện tử từ các đơn vị; thực hiện việc tổng hợp, cung cấp thông tin báo cáo theo yêu cầu của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, đồng thời cung cấp trên Trang điện tử của Bộ Tài chính (Chuyên trang Thông tin thống kê tài chính - phục vụ Lãnh đạo); chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác trong việc cung cấp số liệu theo đúng nội dung của các đơn vị đã báo cáo.

2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính và mẫu biểu báo cáo thống kê phù hợp với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, lộ trình thực hiện và yêu cầu nhiệm vụ phát triển của ngành trong từng thời kỳ.

3. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyền khai thác và bổ sung, thay đổi quyền khai thác chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đối với các mẫu biểu có số liệu mật và không thuộc dạng được công khai.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tài chính theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu và Chế độ báo cáo thống kê tài chính do Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Ðiều 10. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ; (để b/c)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (để b/c)
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VP, THTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/10/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2331/QĐ-BTC năm 2011 về Hệ thống chỉ tiêu và Chế độ báo cáo thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 2331/QĐ-BTC Ngày ban hành 04/10/2011
Ngày có hiệu lực 04/10/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2331/QĐ-BTC năm 2011 về Hệ thống chỉ tiêu và Chế độ báo cáo thống kê tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close