ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2339/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 21 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH, CẬP NHẬT DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 (ĐỢT 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Chương trình 23-CTr/TU ngày 18/6/2016 của Tỉnh ủy về huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 59/TTr-SKHĐT ngày 27/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố điều chỉnh, cập nhật Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (đợt 1) theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Danh mục điều chỉnh, cập nhật các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư được công bố, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 (đợt 1).

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các sở, ban, ngành (20);
- UBND các huyện, thị xã, Tp. TDM;
- LĐVP, CV, Website;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

DANH MỤC

ĐIỀU CHỈNH, CẬP NHẬT CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Đính kèm Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Bình Dương)

STT

Loại dự án

Tên dự án

Địa điểm

Mục tiêu dự án

Thông tin chung của dự án

Dự kiến Tổng mức đầu tư (triệu đồng)

Hình thức đầu tư

Đầu mối liên hệ

Ghi chú

A

DANH MỤC THEO CHƯƠNG TRÌNH 23-CTR/TU VÀ NGHỊ QUYẾT 17-NQ/TU

I

 

Hạ tầng Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

1

Hạ tầng Giao thông

Dự án Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2)

- Dự án 1: Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Đồng Nai

- Dự án 2: Xây dựng cầu vượt sông Đồng Nai

Tân Uyên-Bình Dương, huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

Kết nối vùng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội hai địa phương

a) Cầu: Dài khoảng 500m, quy mô 4 làn xe cơ giới (mặt cắt ngang 17m)

b) Phần đường: dài 8,4km (Phía Bình Dương dài 2,8km, phía Đồng Nai dài 5,6km) Quy mô 4 làn xe cơ giới, có mặt cắt ngang 17m Phần đường 4 làn xe chạy

979.000 (trong đó: Cầu: 483.000, đường phía Bình Dương: 164.000, đường phía Đồng Nai: 332.000)

PPP (hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Binh Dương.

Tầng 12, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

SĐT: (0274) 3.911.944

Chương trình 23-Ctr/TU

2

Hạ tầng Giao thông

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đường Thú Biên - Đất Cuốc

Bắc Tân Uyên

Xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường vành đai 4 Tp.Hồ Chí Minh, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh

Chiều dài: 12,56km

Quy mô: 08 làn xe (GĐ I: 4 làn xe: GĐ II: đầu tư hoàn chỉnh 8 làn xe)

293.127

PPP (hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương.

Tầng 12, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

SĐT: (0274) 3.911 944

Chương trình 23-Ctr/TU

3

Hạ tầng Giao thông

Dự án xây dựng đường từ ngã 3 đường tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước (giáp đường ĐT.747A) thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tân Uyên

Phục vụ vận chuyển hàng hóa từ các Khu công nghiệp trong tỉnh đến cảng Thạnh Phước

Góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ

Dài khoảng 6,3km, quy mô 6 làn xe chạy

992.150

PPP (hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương

Tầng 12, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

SĐT: (0274) 3.911.944

Chương trình 23-Ctr/TU

4

Hạ tầng Giao thông

Dự án cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại tỉnh Bình Dương

TP Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An

Mở rộng liên kết vùng; đặc biệt nút liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương

Cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông và an toàn giao thông cho tuyến Mỹ phước - Tân Vạn và trục huyết mạch cho phát triển dịch vụ công nghiệp của tỉnh Bình Dương, tính liên kết vùng cũng như đảm bảo vận hành tuyến xe buýt nhanh TP mới Bình Dương - Suối Tiên

Xây dựng và vận hành hệ thống xe buýt nhanh BRT dọc tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn từ TP mới Bình Dương đến Suối Tiên

Xây dựng cầu vượt tại các nút giao lớn trên tuyến đường

1.822.863

ODA hoặc hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương

Tầng 12, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

SĐT: (0274) 3.911.944

Chương trình 23-Ctr/TU

5

Môi trường - Cấp thoát nước

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê bao An Tây - Phú An và Tân An - Chánh Mỹ

Thủ Dầu Một

Đầu tư xây dựng dự án để Phòng hộ, chống lũ và chống ngập úng do ảnh hưởng vùng thượng lưu khi xả lũ hồ Dầu Tiếng; Tạo điều kiện vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp cho nhân dân; Cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân khu vực dự án.

Tuyến đê có tổng chiều dài 34.640m trong đó

- Đê bao An Tây dài 8.471 m

- Đê bao Phú An dài 9.933m

- Đê bao Phú Thuận dài 3.200m

- Đê bao Tân An dài 6.536m

- Đê bao Chánh Mỹ dài 6.500m

Hệ thống cống có 109 cống BTCT và 115 ống nhựa HDPE

550.000

PPP (hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tầng 3, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. SĐT 02743-822448

Chương trình 23-Ctr/TU

6

Môi trường - Cấp thoát nước

Mở rộng suối Cái

Tân Uyên

kết hợp xây dựng các Khu dân cư, nhà ở cho người có thu nhập thấp, bệnh viện, trường học, chợ dân sinh trên địa bàn Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Mở rộng suối nhỏ thành suối lớn; tiêu thoát nước cho diện tích 250ha tại thị xã Tân Uyên

Phương án 1: 3.500.000

Phương án 2: 1.100.000

PPP (BOT...)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tầng 3, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. SĐT 02743-822448

Chương trình 23-Ctr/TU

7

Hạ tầng Giao thông

Đường vành đai Đông - Bắc 2 thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Dĩ An

Hoàn thiện một phần cơ sở hạ tầng giao thông làm trợ lực vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tạo mối liên kết trong khu vực với hành lang bên ngoài

Tổng chiều dài tuyến khoảng 1.640m, 6 làn xe chạy

Chờ Dĩ AN

600

PPP (hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An

Đường số 10, Trung tâm hành chính Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3.742 846

Chương trình 23-Ctr/TU

8

Hạ tầng Giao thông

Đường trục chính Đông Tây (thị xã Dĩ An)

Dĩ An

Hoàn thiện một phần cơ sở hạ tầng giao thông làm trợ lực vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tạo mối liên kết trong khu vực với hành lang bên ngoài

Tổng chiều dài tuyến khoảng 3.031m, 6 làn xe chạy

274.364

PPP (hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An

Đường số 10, Trung tâm hành chính Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3.742 846

Chương trình 23-Ctr/TU

9

Hạ tầng Giao thông

Mở mới đường phân khu Đx. 144, phường Tương Bình Hiệp, TP TDM

Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một

Kết nối giao thông, tạo động lực phát triển khu vực

2.043m (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Lê Chí Dân)

264.789

PPP (hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 17-NQ/TU

10

Hạ tầng Giao thông

Mở mới đường đê bao dọc rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8, từ Đại lộ Bình Dương đến ranh Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ)

Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một

Kết nối giao thông, tạo động lực phát triển khu vực

1.100 m (từ Đại lộ Bình Dương đến ranh Khu dự án đô thị sinh thái Chánh Mỹ)

245.873

PPP (hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 17-NQ/TU

11

Hạ tầng Giao thông

Đường trục chính Đông Tây (Thành phố Thủ Dầu Một)

Tân An, TP Thủ Dầu Một

Nhằm tạo tuyến đường liên tỉnh để cùng với hệ thống đường quốc lộ và hệ thống đường địa phương hình thành mạng lưới đường liên hoàn kết nối khu vực trung tâm tỉnh với các địa phương trong và ngoài tỉnh, kết nối các khu cụm công nghiệp với các cảng và đầu mối giao thông để cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Dài 2.780m (từ ngã tư Cây me đến đường đê bao)

521.545

PPP (hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 17-NQ/TU

12

Hạ tầng Giao thông

Mở mới đường tạo lực 6 nối dài (Đại lộ Bình Dương đến nút giao Phan Đăng Lưu và Huỳnh Thị Chấu)

Hiệp An, TP Thủ Dầu Một

Tạo bộ mặt khang trang cho khu vực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân. Cải thiện điều kiện về vệ sinh môi trường cho khu vực, tránh lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa khô. Làm cơ sở ổn định về chỉ giới xây dựng

Đoạn 1: 820m (từ Đại lộ Bình Dương đến đường Phan Đăng Lưu)

Đoạn 2: 1.375m (từ đường Huỳnh Thị Hiếu đến đường phân khu D1)

199.503

PPP (hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 17-NQ/TU

13

Hạ tầng Giao thông

Đường từ Huỳnh Văn Lũy đến đường Đồng Cây Viết (đường Liên ấp 1-5) phường phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một

(Nâng cấp, mở rộng đường ĐX 02)

Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một

Hoàn chỉnh hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Dầu Một, chỉnh trang đô thị

3.094m (từ đường Đồng Cây Viết đến đường Huỳnh Văn Lũy)

350.000

PPP (hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 17-NQ/TU

14

Hạ tầng Giao thông

Nâng cấp, mở rộng đường phân khu N10 - N8

Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một

Đầu tư để kết nối giao thông, giảm áp lực giao thông cho các đường Phú Lợi, Đại lộ Bình Dương; đồng thời chỉnh trang đô thị

1.700m (từ đường 30/4 đến đường Nguyễn Thị Minh Khai)

 

PPP (hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 17-NQ/TU

15

Hạ tầng Giao thông

Đường trục dọc Bắc Nam (đường phân khu D1)

Tân An, TP Thủ Dầu Một

Phù hợp theo quy hoạch phân khu.

5.263m (từ đường Lê Chí Dân đến đường Huỳnh Thị Hiếu

 

PPP (hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 17-NQ/TU

II

 

Cấp thoát nước - Công cộng và Tài nguyên Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

III

 

Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

1

Hạ tầng giáo dục

Trường Đại học Thủ Dầu Một

TP Thủ Dầu Một

Phát triển Đại học Thủ Dầu Một thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng nghiên cứu.

Dự án nhóm A, công trình II. Gồm các hạng mục Khối hành chính: 7.598m2, 4 tầng

4.064.000

BOO, Xã hội hóa...

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Tầng 10, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. SĐT: (0274) 3.822.375

Chương trình 23-Ctr/TU

IV

 

Hạ tầng Y tế

 

 

 

 

 

 

 

1

Hạ tầng y tế

Bệnh viện chuyên khoa sọ não, chấn thương chỉnh hình, phụ sản 500 giường tại thị xã Dĩ An

Dĩ An

Góp phần nâng cao cuộc sống người dân tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao và hiệu quả

100 giường

2.000.000

BOO, Xã hội hóa...

Sở Y tế tỉnh Bình Dương Tầng 15, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. SĐT: (0274) 3.822.639

Chương trình 23-Ctr/TU

B

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG NẰM NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH 23-CTR/TU VÀ NGHỊ QUYẾT 17-NQ/TU

1

Tài nguyên và Môi trường

Chuyển đổi công năng hồ Đá Bán

xã Đất Cuốc, Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên

Thiết kế, nâng cấp hồ Đá Bán đảm bảo khai thác hai mục tiêu tưới tiêu và khai thác cảnh quan thiên nhiên

Gia cố mái đập thượng lưu bằng tấm BTCT, nâng cấp đường giao thông trên đỉnh đập kết cấu bê tông nhựa, nâng cấp tràn xả lũ, nạo vét lòng hồ 19,80 ha

57.663

PPP (hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

UBND huyện Bắc Tân Uyên Ấp 2, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên sđt: (0274) 3683100

UBND tỉnh chấp thuận tại 1429/UBND- KTTH ngày 05/4/2018

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/08/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2339/QĐ-UBND năm 2018 công bố điều chỉnh, cập nhật danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 (đợt 1)

Số hiệu 2339/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/08/2018
Ngày có hiệu lực 21/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Dương Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2339/QĐ-UBND năm 2018 công bố điều chỉnh, cập nhật danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 (đợt 1)
Mục lục

Mục lục

Close