Văn bản "Quyết định 2385/2017/QĐ-UBND bổ sung Điều 4 Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 4098/2014/QĐ-UBND" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/10.2018 và được thay thế bởi Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập, có hiệu lực từ 15/10/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2385/2017/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 4 QUY TRÌNH CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4098/2014/QĐ-UBND NGÀY 24/11/2014 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 07/10/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Thông tin và Truyền thông thuộc UBND tỉnh, UBND cp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 791/TTr-STTTT ngày 22/6/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điều 4 Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đim cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 4098/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

Bổ sung khon 4 vào Điều 4 Chương II như sau:

“4. Phương thức trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);
- Cục Ki
m tra văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTr: Tỉnh ủy,
HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh
Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN
TT(2), Cường(60).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Tuấn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2385/2017/QĐ-UBND bổ sung Điều 4 Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 4098/2014/QĐ-UBND

Số hiệu 2385/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 15/07/2017 Ngày hết hiệu lực 15/10/2018
Nơi ban hành Tỉnh Thanh Hóa Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2385/2017/QĐ-UBND bổ sung Điều 4 Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 4098/2014/QĐ-UBND
Mục lục

Mục lục

Close