ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2462/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYÊT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ QUẢNG NGHĨA, HẢI TIẾN, HẢI ĐÔNG, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, HỢP ĐỒNG (BOT)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng”; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 “về quản lý dự án đầu tư xây dựng”; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu”;

Căn cứ Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 26/6/2016 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp nước tập trung xã Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, thành phố Móng Cái;

Xét đề nghị của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn ngày 30/5/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung xã Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, thành phố Móng Cái và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 1528/TTr-KHĐT ngày 16/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp nước tập trung xã Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, thành phố Móng Cái, với nội dung như sau:

1. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư: 70.897,68 triệu đồng.

- Kinh phí cấp phát từ Ngân hàng Thế giới 60%: 42.538,61 Triệu đồng

- Kinh phí nhà đầu tư đối ứng 40%: 28.359,07 Triệu đồng

1.2. Phần vốn Trung ương cấp phát từ nguồn vay Ngân hàng Thế giới (Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 60% tổng mức đầu tư) là phần vốn góp của nhà nước để tham gia dự án PPP.

1.3. Phần vốn Nhà đầu tư: (bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay hợp pháp khác của Nhà đầu tư theo quy định và ứng trước 10% kinh phí của nhân dân).

2. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư:

- Hình thức lựa chọn: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức lựa chọn: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Tháng 7/2017.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

5. Thời gian thực hiện hợp đồng 15 tháng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái; Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, P1, P2, P5;
- V0-4, NLN1-3, TM2,3;
- Lưu: VT, XD4;
10bQĐ6-15

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Diện

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2462/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cấp nước tập trung xã Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, thành phố Móng Cái theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng (BOT) do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu 2462/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/06/2017
Ngày có hiệu lực 30/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Ninh Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2462/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cấp nước tập trung xã Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, thành phố Móng Cái theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng (BOT) do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Mục lục

Mục lục

Close