BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 252/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn nghiên cứu, phát triển Chính phủ điện tử (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn) gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông Trần Minh Tiến, Viện trưởng Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin, Bộ Bưu chính Viễn thông – Chủ tịch hội đồng;

2. Ông Bùi Như Uyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Bưu chính Viễn thông, Thành viên;

3. Ông Nguyễn Minh Dân, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Bưu chính Viễn thông, Thành viên;

4. Ông Phùng Kim Anh, Cục trưởng cục Quản lý Chất lượng Bưu chính, Viễn thông & công nghệ thông tin, Bộ Bưu chính Viễn thông, Thành viên;

5. Ông Hoàng Quốc Lập, Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Bưu chính Viễn thông, Thành viên;

6. Ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Bưu chính Viễn thông, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

8. Ông Đinh Duy Hòa, Phó Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Thành viên;

9. Ông Đỗ Xuân Thọ, Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an, Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Thành viên;

10. Ông Nguyễn Quang Bắc, Thiếu tướng, Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật, công nghệ Quân sự, Bộ Quốc phòng, Thành viên;

11. Ông Mai Anh, Tổng Thư ký Hội tin học Thành phố Hà Nội, Thành viên;

12. Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

13. Ông Vũ Đức Thi, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin quốc gia, Thành viên;

14. Ông Lương Cao Sơn, Ủy viên, Thư ký Ban điều hành Đề án 112, Văn phòng Chính phủ, thành viên;

15. Ông Hoàng Quốc Tuấn, Trưởng Ban Thư ký, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin cơ quan Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Thành viên;

16. Ông Vũ Duy Lợi, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Trung ương Đảng, Thành viên;

17. Ông Lê Quang Huy, Giám đốc Trung tâm thông tin, Ban Khoa giáo Trung ương, Thành viên;

18. Ông Ngô Minh Châu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Quốc hội, thành viên;

19. Ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê, Bộ Tài chính, Thành viên;

20. Ông Nguyễn Trần Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Hải quan, Thành viên;

21. Ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Bưu chính viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;

22. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc Sở Bưu chính viễn thông Thành phố Hà Nội, Thành viên;

23. Ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở Bưu chính viễn thông Thành phố Đà Nẵng, Thành viên;

Điều 2. Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ: nghiên cứu, tư vấn cho Bộ Bưu chính Viễn thông trong việc:

- Xây dựng, cập nhật, hoàn thiện bản Kế hoạch tổng thể phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

- Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn về chuẩn và kiến trúc tổng thể cho phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

- Thực hiện các nội dung liên quan trong quá trình triển khai phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Điều 3. Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng tư vấn.

Điều 4. Hội đồng tư vấn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Khoa học công nghệ, Viện trưởng Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Tổng cục Hải quan;
- VP Chính phủ; VP TW Đảng; VP Quốc hội;
- Ban Khoa giáo TW;
- Các sở BCVT: HN, TP Hồ Chí Minh; ĐNẵng;
- Hội tin học VN; Hội TH: HN, TP HCM;
- Viện Công nghệ thông tin Quốc gia;
- UBND TP Hà nội, TP HCM, TP Đà Nẵng;
- Lưu VT, TCCB

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/03/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 252/QĐ-BBCVT năm 2007 thành lập Hội đồng tư vấn nghiên cứu, phát triển Chính phủ điện tử do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Số hiệu 252/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 13/03/2007
Ngày có hiệu lực 13/03/2007 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 252/QĐ-BBCVT năm 2007 thành lập Hội đồng tư vấn nghiên cứu, phát triển Chính phủ điện tử do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close