Văn bản " Quyết định 264/2002/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/08.2013 và được thay thế bởi Thông tư 17/2013/TT-BYT quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và huyện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực từ 01/08/2013

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 264/2002/QÐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN LOẠI TRỪ BỆNH PHONG Ở QUY MÔ CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

- Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
- Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 71/2001/QÐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 về các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2001-2005;
- Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 190/2001/QÐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2001 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2001 -2005 ;
- Xét Biên bản họp Hội đồng mở rộng xét duyệt tiêu chuẩn, cách tổ chức kiểm tra công nhận đơn vị loại trừ bệnh phong ngày 15 tháng 6 năm 2001;
- Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Da liễu tại Công văn số 318/DL ngày 11 tháng 9 năm 2001;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ðiều trị Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Ðiều 1. Nay quy định "Tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (được gọi chung là cấp tỉnh) và cấp huyện, quận, thị xã (được gọi chung là cấp huyện)" như sau:

a. Tiêu chuẩn 1 : Trong 3 năm liền tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000dân.

b. Tiêu chuẩn 2: Tại thời điểm kiểm tra, tỷ lệ phát hiện người bệnh phong mới dưới 1/100.000 dân.

c. Tiêu chuẩn 3: Tại thời điểm kiểm tra, tỷ lệ người bệnh phong mới được phát hiện bị tàn tật độ II dưới 15%

d. Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra ngẫu nhiên 20% cán bộ xã (bao gồm cán bộ Ðảng, Chính quyền, cán bộ đoàn thể của xã), cán bộ y tế và học sinh trung học cơ sở tại xã: 100% số người được kiểm tra đều trả lời đúng các câu hỏi cơ bản trong nội dung tuyên truyền về bệnh phong.

Ðiều 2. Ðối với các tỉnh đã được kiểm tra công nhận đơn vị thanh toán bệnh phong theo tiêu chuẩn tại Công văn số 1191BYT-CB ngày 5/3/1985 và đơn vị loại trừ bệnh phong theo tiêu chuẩn tại Công văn số 7136/ÐTR ngày 13/10/1997 phải tiếp tục phấn đấu để đạt được và duy trì kết quả đã đạt theo tiêu chuẩn trên. Các tỉnh này sẽ không tổ chức kiểm tra công nhận lần 2.

Ðiều 3. Giao cho Vụ trưởng Vụ Ðiều trị và Viện trưởng Viện Da liễu Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cách tổ chức kiểm tra công nhận đơn vị loại trừ bệnh phong ở cấp tỉnh và cấp huyện.

Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Ðiều 5. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Ðiều trị, Vụ trưởng các Vụ thuộc cơ quan Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Da liễu Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/08/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 264/2002/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 264/2002/QĐ-BYT Ngày ban hành 06/01/2002
Ngày có hiệu lực 21/01/2002 Ngày hết hiệu lực 01/08/2013
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 264/2002/QĐ-BYT về Tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close